Анотація 

Звіт про проходження виробничої практики на ПАТ “Київмедпрепарат” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Колесник Олексій Володимирович, студент групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження виробничої практики складає 28 с., схеми, таблиці, використані літературні джерела.

В звіті про проходження виробничої практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виробництва води очищеної, апаратурно-технологічна схема, організаційно-економічний опис,  основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова: ПАТ “Київмедпрепарат”, обладнання, вода, очистка.

Детальніше: Анотація Колесник Олексій

Анотація

Звіт про проходження виробничої практики на ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Ільєнко Віталій Володимирович, студент групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження виробничої практики складає 37 с., схеми, таблиці, використані літературні джерела.

В звіті про проходження виробничої практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виробництва «Натрій тіосульфату-Дарниця 30%», представлена блок-схема технологічного процесу виробництва, характеристика готової продукції, система якості компанії.

Ключові слова: ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»”, обладнання, «Натрій тіосульфат-Дарниця 30%».

Детальніше: Анотація Ільєнко Віталій

Анотація

Звіт про проходження виробничої практики на ПАТ “Фармак” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Дорощук Марина Миколаївна, студентка групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження виробничої практики складає 44 с., словник термінів, нормативна документація, рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

У звіті про проходження виробничої практики розглянуто загальні відомості про підприємство, належну виробничу практику (GMP), наведено технологічний процес виготовлення лікарського засобу “Стрептоцид” та описано апаратурно-технологічну схему.

Ключові слова: ПАТ “Фармак”, GMP, Стрептоцид, валідація, таблетування. 

Детальніше: Анотація Дорощук Марина

Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ “Київський завод шампанських вин “Столичний” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Гегечкорі Реваз Робертович, студент групи БІ-31.

 

В звіті використані рисунки, додатки, літературні джерела, таблиці.

В звіті про проходження практики розглянуто загальні відомості про підприємство, опис апаратурно-технічної схеми, охорону праці та основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова: ПАТ “Київський завод шампанських вин “Столичний”, обладнання, установка по виробництву осматичної води.

Детальніше: Анотація Гегечкорі Реваз

Анотація

Звіт про проходження виробничої практики на ПАТ «Фармак» / НТУУ «КПІ»; керівник Карачун Володимир Володимирович; виконавець Боліла Єлизавета Миколаївна, студентка групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 42 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення шампанських вин, опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту організаційно-економічний опис, маркетинг компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова: ПАТ “Київський завод шампанських вин “Столичний”, обладнання, шампанське.

 

Детальніше: Анотація Боліла Єлизавета

Анотація

Звіт про проходження виробничої практики на підприємстві ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» / НТУУ «КПІ»; Керівник – професор Карачун Володимир Володимирович. Виконала студентка 3 курсу, групи БІ-31 Бас Тетяна Олексіївна.

Об’єм звіту про проходження виробничої практики складає 27 сторінок, таблиці, рисунки, літературні джерела.

В звіті про проходження виробничої практики розглянуто історію підприємства та загальні відомості про нього. Описано технологічний процес виготовлення твердих лікарських засобів, основне обладнання, принцип його роботи та характеристики, організаційний опис, маркетинг компанії, основні засади охорони праці.  Також виконано індивідуальне завдання, яке складається з опису виготовлення препарату «Анальгін – Дарниця».

Ключові слова: ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», «Анальгін – Дарниця», препарат.

 

Аннотация

Отчет о прохождении производственной практики на предприятии Прат «Фармацевтическая фирма «Дарница» / НТУУ «КПІ»; Руководитель – профессор Карачун Владимир Владимирович. Выполнила студентка 3 курса, группы БІ-31 Бас Татьяна Алексеевна.

Объем отчета о прохождении производственной практики составляет 27 страниц, таблицы, рисунки, литературные источники.

В отчете о прохождении производственной практики рассмотрена история предприятия и общие сведения о нем. Описан технологический процесс изготовления твердых лечебных средств, основное оборудование, принцип его работы и характеристики, организационное описание, маркетинг компании, основные принципы охраны работы.  Также выполнена индивидуальная задача, которой составляется из описания изготовления препарата «Анальгин – Дарница».

Ключевые слова: ПрАТ «Фармацевтическая фирма «Дарница», «Анальгин – Дарница», препарат.

 Summary

Report on practical training at the enterprise JSC "Pharmaceutical firm" Darnitsa "/ NTU" KPI "; Head - Professor Vladimir Karachun. Completed 3rd year student, group BI-31 Bas Tetyana.

Volume report of the internship is 27 pages, tables, figures, references.

In the report of the practical training at the enterprise reviewed the history and general information. I describe the technological process of manufacturing of hard drugs, basic equipment, how it works and characteristics, organizational description, marketing companies, the basic principles of safety. Also made individual task, which consists of descriptions of drug production "Analgin - Darnitsa."

 

Keywords: JSC "Pharmaceutical company" Darnitsa ", " Analgin - Darnitsa ", drug.

 

Детальніше: Анотація Бас Тетяни

Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ТОВ «БіоТестЛаб» / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Періжок Денис Дмитрович, студент групи БІ-21.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 33 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення вакцин для сільськогосподарських тварин, технологічної схема виробництва вакцин, характеристика готового продукту організаційно-економічний опис, маркетинг компанії.

Ключові слова:  ТОВ «БіоТестЛаб», вакцина, сільськогосподарські тварини.

 

Детальніше: Анотація Періжок Д.Д.

Анотація 

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ “Київмедпрепарат” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Піонткевич Іван Олександрович, студент групи БІ-21.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 27 с., таблиці, використані літературні джерела, апаратурні та техноголічні схеми, креслення.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, перелік готової продукціїї, що виготовляється заводом. В індивідуальному завданні розлянуто лінію підготовки та очистки води, наведені відповідні апаратурні та технологічні схеми, представленні креслення основних апаратів лінії. Також розглянуто організаційно-економічна частина, техніка безпеки, охорона праці, та виробнича санітарія підприємства.

Ключові слова:  ПАТ “Київмедпрепарат”, вода очищена, цефазолін.

 

Детальніше: Анотація Піонткевич І.О.

Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ “Київмедпрепарат” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Ленко Таїсія Олександрівна, студентка групи БІ-21.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 26 с., таблиці, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення води очищеної, опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту організаційно-економічний опис, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова:  ПАТ “Київмедпрепарат”, вода очищена, лоратадин.

  

Детальніше: Анотація Ленко Т.О.

АНОТАЦІЯ

звіту з переддипломної практики студента 4 курсу, групи БІ-21

напряму підготовки 6.050503 – Машинобудування

Сердюка Артема Сергійовича

на тему «Виробництво шампанських вин»

Звіт з переддипломної практики викладено на 24 сторінках друкованого тексту. Звіт складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, переліку посилань і містить 2 рисунків і 1 таблицю.

У звіті з переддипломної практики наведено опис виробництва шампанських вин

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми досліджень, описана мета переддипломної практики та її задачі.

Перша частина звіту присвячена загальним відомостям про підприємство

В другій частині звіту наведена характеристика готової продукції

В третій частині звіту представлено власне індивідуальне завдання

В четвертому розділі висвітлено питання техніки безпеки

П’ята частина присвячена санітарно-гігієнічним умовам праці.

В результаті виконання переддипломної практики були вирішені наступні задачі: розглянуто виробництво шампанського, надано характеристику підприємству, готової продукції, описано способи виробництва шампанського, тощо.

Детальніше: Анотація Сердюка А.С.

Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПрАТ "Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»"  / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Ясковець Назар Сергійович, студент групи БІ-21.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 31 с., додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення продукту «Лимонад», опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу, обладнання для виробництва лимонаду.

Ключові слова:  ПрАТ "Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»" , лимонад.

 

Детальніше: Анотація Ясковець Н.С.

Дочірні категорії