Інформація про захист дипломних робіт

курсу __6___групи __БІ-31с___  від        2015р.

П.І.Б. студента Тема роботи (укр. мовою) Тема роботи (англ. мовою)

1

Антоненко Андрій Вікторович Лінія безперервного біосинтезу лимонної кислоти Line of continuous biosynthesis of citric acid
2 Гекало Максим Володимирович Установка для виробництва кокарбоскилази гiдрохлорид

Plant for the production of kokarboksilaza  hydrochloride

3 Дідичук Олександр Володимирович Лінія виробництва анальгіну Production line of analginum
4 Орлова Ольга Сергіївна Лінія виробництва молочної кислоти Production line of lactic acid
5 Статкевич Станіслав Іванович Лінія по виробництву лікарського засобу цефтриаксону Production line of  ceftriaxone medical remedy
6 Столяр Наталія Олександрівна Лінія для виробництва вітаміну D3 Production line of vitamin D3.
7 Токова Софія Іванівна Лінія виробництва винної кислоти Production line of tartaric acid
8 Фесенко Сергій Вікторович Лінія виробництва нафтизину Production line of naphazoline

 

Реферат Антоненко

Реферат

     Об’єм дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на тему «Лінія безперервного біосинтезу лимонної кислоти» складає 8 аркушів креслень на перерахунок формату А1 та 1 креслення на перерахунок формату А0, ­205 аркуші розрахунково-пояснювальної записки. Пояснювальна записка містить:  35 рисунки, 19 таблиць та 2 додатки. Список літератури складається з38 бібліографічних найменувань.

     У дипломному проекті значна увага приділяється проектуванню таких апаратів, як реактор для приготування розчину ZnSO4, випарний апарат для проведення концентрування лимонної кислоти, та теплообмінник кожухотрубний, для попереднього підігрівання розчину лимонної кислоти перед випарюванням.

     Проведені розрахунки підтверджують працездатність та надійність обраних апаратів. Обґрунтовано вибір конструкції і матеріалів апаратів, надані рекомендації щодо їх монтажу та експлуатації та проведено порівняльний аналіз обраних конструкцій з діючими аналогами.

     У проекті виконана автоматизація контролю і регулювання температури розчину в апараті посівному. Описані заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Проведені економічні розрахунки виробництва, які підтверджують конкурентоспроможність препарату, що випускається.

     Всі розрахунки та креслення виконані згідно чинних стандартів та з використанням сучасних системних та інформаційних технологій.

   Ключові слова: лимонна кислота, реактор, поверхня теплообміну, коефіцієнт теплопередачі,  міцність, стійкість, випарний апарат, концентрування, випарювання, гріюча пара, вторинна пара, теплообмінник кожухотрубний, вологість, автоматичний повітряний клапан.

Abstract

The volume of diploma project educational qualification of "specialist" on "Line continuous biosynthesis of citric acid" includes 8 drawings in terms of A1 and 1 drawing in term of A0, 205 pages of design-explanatory note. Explanatory note includes: 35 Figures, 19 Tables and 2 attachments. Citation consist of 38 bibliographic items.

In the diploma project сonsiderable attention is attended to the design of such devices as reactor for solution ZnSO4, evaporator for concentration of citric acid and heat exchanger tubefor preheating citric acid solution before evaporation.

The calculations realized in diploma project confirm the efficiency and reliability of selected apparatus. The choice of construction materials was justified, recommendations for  apparatus installation and exploitation were given and a comparative analysis of selected apparatus with existing analogues were realized.

In the diploma project solution in the seeding machine temperature control and regulation automation  was performed. Industrial safety and safety in emergency situations were described. The economic calculations of production, proving competitive ability of product, were realized.

All calculations and drawings were realized in compliance with current standards using modern system and information technologies.

Keywords: citric acid, reactor, exchange surface, transfer coefficient, strength, durability, evaporation apparatus, concentration, evaporation, the heating steam, secondary steam, heat exchanger tube, drying agent, humidity, automatic air valve.

 

Реферат Статкевич

Реферат

            Об’єм дипломного проекту складає 10 аркушів креслень на перерахунок формату А1, 153 аркушів пояснювальної записки, 17 рисунків, 21 таблиці, 13 графіків, 2 додатки, використано 15 літературних джерел.

            В дипломному проекті розглянуто лінію для виробництва цефтриаксону для ін’єкцій та виконані розрахунки які підтверджують надійність та працездатність конструкцій, виконаний патентний пошук, надані рекомендації щодо монтажу та експлуатації теплообмінника типу «труба в трубі», патронного фільтру  та десубліматора установки сублімаційного сушіння.

            У проекті виконана автоматизація процесу підготовки води для ін’єкцій, а також розраховані відповідні показники та описані заходи з охорони праці.

            Запропоновані заходи для підвищення якості виробництва та відповідності виробництва чинним вимога якості.

            Всі розрахунки та креслення виконані згідно чинних стандартів та з використанням сучасних системних та інформаційних технологій.

            Ключові слова: GMP, теплообмінник типу «труба в трубі», патронний фільтр, десубліматор, сублімаційна сушка, фільтрування, фільтрат.

Abstract

The volume of diploma project consists of 10 leaves of drawing to the count of format A1, 153 leaves of explanatory note, 17 drafts, 21 tables, 13 graphs, 2 enclosures, were used 15 literary sources.

In diploma project was investigated the chetreeackson production line for injections, calculations were conducted which confirm the reliability and capacity of constructions, the patent search was executed, there were given recommendations of installing and exploitation of heat exchanger like construction “pipe in pipe”, tadesublimation rig sublimation drying cartridge filter.

In a project was executed automatization process of preparation water to injections and also there were calculated conformable indices and described measures of labour protection.

There were offered measures for increase quality of production and conformity manufacture to efficient demands of quality.

All calculations and drafts are executed according to efficient standards and by using of contemporary system and informative technologies.

Keywords: GMP, heat exchanger like construction “pipe in pipe”, cartridge filter, desublimater, sublimation dryer, filtration, filtrate.

Реферат Токова

Реферат

Об’єм дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на тему «Лінія виробництва винної кислоти» складається з 10 аркушів креслень на перерахунок формату А1 і ­212 аркушів розрахунково-пояснювальної записки. Пояснювальна записка містить: 35 рисунки, 26 таблиць та 3 додатки. Перелік посилань налічує 50 бібліографічних найменувань.

Винна кислота, виробництво якої розглядається у даному дипломному проекті, використовують у фармацевтичній та харчовій промисловості. Вона входить до складу пероральних, парентеральних фармацевтичних препаратів та препаратів для місцевого застосування як підкислювач, а також як ізолюючий агент та носій ароматичних речовин.

Більш детально розглядається проектування таких апаратів як: реактор для розкладання винокислого вапна сірчаною кислотою, теплообмінник кожухотрубний для нагрівання розчину винної кислоти та барабанна сушарка для висушуння кристалів готового продукту.

Проведені розрахунки підтверджують працездатність та надійність обраних апаратів. Обгрунтовано вибір конструкції і матеріалів апаратів, надані рекомендації щодо їх монтажу та експлуатації та проведено порівняльний аналіз обраних конструкцій з діючими аналогами.

У проекті виконана автоматизація контролю і регулювання тиску в реакторі. Описані заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Проведені економічні розрахунки виробництва, які підтверджують конкурентоспроможність продукту, а саме винної кислоти.

Ключові слова: винна кислота, поверхня теплообміну, гріюча пара, концентрування, міцність, стійкість, жорсткість, реактор, кожухотрубний теплообмінник, барабанна сушарка.

 

Abstract

 The volume of diploma project educational qualification of «specialist» on «Installation of continuous tartaric acid» includes 10 drawings in terms of A1 and 212 pages of design-explanatory note. Explanatory note includes: 35 figures, 26 tables and 3 attachments. Citation consist of 50 bibliographic items.

Tartaric acid and the production of which is considered in this thesis project, used in the pharmaceutical and food industries. It is part of the oral, parenteral pharmaceuticals and medicines for local use as acid lent as well as insulating agent and carrier aromatics.

More detail the design of such devices as reactor for decomposition sour wine lime sulfuric acid, heat exchanger tube for heating a solution of tartaric acid and tympanic dryer for end crystals drying.

The calculations realized in diploma project confirm the efficiency and reliability of selected apparatus. The choice of construction materials was justified, recommendations for apparatus installation and exploitation were given and a comparative analysis of selected apparatus with existing analogues were realized.

In the diploma project in the reactor pressure control and regulation automation was performed. Industrial safety and in emergency situations were described. The economic calculations of production, proving competitive ability of product, were realized.                         

Keywords: tartaric acid, heat transfer surface, evaporation, concentration, hardness, durability, rigidity, reactor, heat exchanger tube, drum dryer.

Реферат Орлова

Реферат

Дипломнийпректосвітньо - кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на тему «Лінія виробництва молочної кислоти» складає з 9 аркушів креслень формату А1, 1 кресленняформатуА0 та  155  аркушів пояснювальної записки.

Пояснювальна записка містить 31 рисунок, 19 таблиць та 4 додатки. Перелік посилань складається з 44 бібліографічних найменувань.  

Присвячений розробці реактору для приготування поживного середовища, роторно-випарного апарату для концентрування молочної кислоти та барабанного вакуум фільтра для її очистки.

В дипломному проекті розроблено реактор, роторно-випарний апарат та барабанний вакуум фільтр, приведені розрахунки, що підтверджують їх працездатність та надійність.

У графічній частині наведено креслення апаратурно - технічної  схеми А1, складальне креслення реактору А1, роторно-випарного апарату А0 та барабанного вакуум фільтра А1, складальне креслення корпуса реактора та барабанного вакуум-фільтра А1, складальне креслення кришки реактора А1, складальне креслення сепаратора А1, складальне креслення царги з опорами А1, складальне креслення  підп’ятника А2, складальне креслення вала А3, креслення муфтового з’єднання формату А3.   

Abstract

Project degree education - qualification of "specialist" on "Line lactic acid production" is dedicated to the development of the reactor for compounding nutrient medium, rotary-evaporator for concentration of lactic acid and drum vacuum filter for cleaning it.

Volume graduation project consists of9 sheets of drawings A1, 1 sheet of drawingА0 and 155 sheets explanatory note.

Explanatory note contains 31 figures, 19 tables and 4 appendices. References made up of 44 bibliographic items.

Reactor, rotary evaporators and vacuum drum filter, given calculations proving their efficiency and reliability were developed in the thesis project.

Graphics section describes the hardware drawings - Technical Chart A1,  assembly drawing of the reactorА1, rotary evaporatorА0 and vacuum drum filter A1 assembly drawing of the reactor and vacuum drum filter A1 reactor lid assembly drawing A1, A1 separator assembly drawing, assembly drawing tsargi with supports A1, A2 thrust bearing assembly drawing, assembly drawing shaft A3 drawing true union connection A3.

Реферат Столяр

Реферат

Об’єм дипломного проекту складає 9 аркушів креслень на перерахунок формату А1, 1 аркуш креслення на перерахунок формату А0, 207 аркушів пояснювальної записки, 33 рисунки, 35 таблиць, 1 додаток, використано 35 літературних джерела.

В дипломному проекті розглянуто лінію виробництва вітаміну D3, здійснено розробку змішувача, вакуум - випарного апарата та пластинчастого теплообмінника, виконані розрахунки, що підтверджують працездатність, надійність апаратів та можливість реалізації інженерних рішень.

Також у проекті розроблені питання стосовно автоматизації процесу виробництва, охорони праці та економічні питання.

Дані апарати дозволяють провести модернізацію виробництва: автоматизувати лінію та організувати серійне виробництво даного препарату високої якості. Апарати можуть бути використовуватися при одержанні цілого ряду інших видів фармацевтичної продукції, де для її виробництва необхідний апарат, що забезпечує перемішування і нагрівання (охолодження).

Розрахунки та креслення виконані згідно чинних стандартів, з використанням сучасних системних та інформаційних технологій.

Ключові слова: змішувач для перекристалізації, вакуум - випарний апарат, теплообмінник, вітамін D3, холекальциферол, лінія, фармацевтичні виробництва, температура, поверхня теплообміну, міцність.

Abstract

The volume of the degree project compounds 10 sheets of drawings in recalculation on format А1, 1 sheet of drawings in recalculation on format А0, 207 sheets of an explanatory note, 33 drawings, 35 tables, 1 append, is used 35 the reference.

In the thesis project deals with the installation of the production of vitamin D3 by the development of the mixer, evaporators and plate heat exchanger made ​​calculations for the performance and reliability of devices and the possibility of implementing engineering solutions.

In the project questions concerning automation of process of effecting, a labour safety and economic problems are developed.

These devices allow for modernization of production: automated line and to organize mass production of this drug quality. Devices can be used in the preparation of a number of other types of pharmaceutical products, where necessary for its production unit that provides mixing and heating (cooling).

Calculations and drawings are executed according to reacting standards, with use of a modern information technology.

Keywords:mixers recrystallization, evaporators, heat exchangers, vitamin d3, cholecalciferol, line, pharmaceutical production, temperature, heat transfer surface, strength.

Реферат Фесенко

Реферат

            Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на тему: «Лінія виробництва нафтизину». Проект містить 9 аркушів креслень на перерахунок формату А1, 190 аркушів пояснювальної записки. Пояснювальна записка містить: 20 таблиць, 27 рисунків та 3 додатки. Перелік посилань складається з 34 найменувань.

            Мета проекту  - розробка апаратів лінії для виробництва нафтизину, а саме реактора  для приготування розчину нафтизину, апарату зворотнього осмосу для приготування води очищеної і теплообмінника типу «труба в трубі» для нагрівання води очищеної. Виконані розрахунки, які підтверджують працездатність та надійність конструкцій. Обґрунтовано вибір конструкції і матеріалів апаратів та їх елементів, виконаний патентний пошук, надані рекомендації щодо монтажу та експлуатації, визначений рівень стандартизації та уніфікації.

            У проекті виконана автоматизація контролю і регулювання температури розчину нафтизину в реакторі, а також розраховані відповідні показники. Описані заходи з охорони праці. Проведені економічні розрахунки виробництва, які підтверджують конкурентоспроможність препарату, що випускається.

            Всі розрахунки та креслення виконані згідно чинних стандартів та з використанням сучасних системних та інформаційних технологій.

            Ключові слова: нафтизин, реактор, стійкість, міцність, установка зворотнього осмосу, селективність, проникність, поверхня мембрани, модуль, вода очищена, теплообмінник типу «труба в трубі»

Abstract

Educational-qualification diploma project of the Specialist degree on "Production line of naphazoline"

The project includes 9 sheets of drawings in A1 format, 190 sheets of explanatory notes. Explanatory Note contains: 20 tables, 27 figures and 3 add-ons. List of literature link consists of  34 items.

Aim of the project - development of vehicles of line of production of naphazoline, namely reactorfor preparation of solution of naphazoline, vehicle of reverse osmose for preparation of clean water and heat exchanger of type «pipe in a pipe» for heating of clean water. The executed calculations confirm capacity and reliability of constructions. Grounded choice of construction and materials of vehicles and their elements, a patent search, given recommendations, is executed in relation to editing and exploitation, certain level of standardization.

In a project the executed automation of control and adjusting of temperature of solution of naphazoline is in a reactor, and also the proper indexes are expected. Described measures on a labour protection. The economic calculations of production, which confirm the competitiveness of preparation which is produced, are conducted.

All calculations and drafts are executed in obedience to operating standards and with the use of modern system and informative technologies.

Keywords:naphazoline, reactor, durability, firmness, revers osmosis, selectivity, permeability, surface of membrane, module, water purified, the heat exchanger of the «tube in tube»

Реферат Гекало

Реферат

Тема дипломного проекту "Установка для виробництва кокарбоксилази гідрохлорид" актуальна і присвячена розробці  установки для виробництвалікарського засобу кокарбоксилази гідрохлорид. Обсяг проекту – 9 аркушів формату A1графічної частини і 190 аркушів розрахунково-пояснювальної записки. В дипломному проекті представлено апарат ультрафільтрації, сушарку сублімаційну, реактор. В пояснювальній записці виконані розрахунки матеріальних балансів та теплові розрахунки апаратів,  розрахунки на міцність основних конструктивних елементів, проведено патентний пошук та порівняльний аналіз основних показників конструкцій з діючими аналогами. Розроблені розділи охорони праці, економічної частини, наведені рекомендації з монтажу та експлуатації. Розроблена конструкція плити сушарки сублімаційної дозволяє інтенсифікувати процес тепловіддачі до зовнішньої поверхні плити. Графічна частина і пояснювальна записка виконані у відповідності з вимогами нормативної документації, з використанням сучасних програм ПК.

Ключові слова: GMP, сушка сублімаційна, гіперглікемія, ультрафільтрація, ліофілізований порошок, розчинник

Abstract

            A theme of diploma project is "The production line of cocarboxylasehydrochlorid" actual and sacred to develop  the production of medication cocarboxylasehydrochlorid. A volume of project is 9 folias of format of A1 of graphic part and 190 folias calculation-explanatory messages. In the diploma project presented ultrafiltration device, freeze dryer , reactor. The explanatory message contains the calculations of material balances and thermal calculations of these devices, stress calculation of basic structural elements, conducted patent search and comparative analysis of the main indicators of current analog devices

Developed sections of labor, economic part, and recommendations for installation and operation. The chosen design of freeze dryer plates can intensify the process of heat transfer to the outer surface of the plate. Graphic part and  the explanatory message are made in accordance with the requirements of regulatory documents , using modern computer programs.

Keywords: GMP, Freeze drying , hyperglycemia , ultrafiltration, lyophilized powder, solvent

Реферат Дідичук

Реферат

Пояснювальна записка до дипломного проекту «Установка для виробництва анальгіну» містить 151 сторінки. Об’єкт дослідження – виробництво таблеток у фармацевтичній промисловості.

Мета роботи: створити установку для виробництва таблеток анальгіну. Для цього були розроблені і сконструйовані реактор для перемішування та нагріву продуценту препарату, розпилюючи сушарку  та кожухотрубний теплообмінник для нагрівання розчину анальгіну.

Перераховані апарати дозволяють провести модернізацію виробництва: автоматизувати установку та пришвидшити процес заварювання крохмалю – стадію заварювання гарячою водою та стадію охолодження готового зволожувача, а також стадію висушування матеріалу для таблеткової маси. Установка для виготовлення таблеток може використовуватися при одержанні цілого ряду інших видів продуктів фармацевтичної промисловості, де для їх виробництва необхідні апарати, що забезпечують перемішування і охолодження, нагрівання рідини та висушування сипучих речовин.

В роботі приведені необхідні дані теплового, гідравлічного і міцнісного розрахунків елементів конструкцій апаратів.

Ключові слова: анальгін, реактор, крохмальний зволожувач, перемішуючий пристрій, сушарка, псевдозріджений шар, теплообмінник.

Abstract

The explanatory note for the degree project “The plant for the production of the analgin” contains 151 pages. The research object is the production of the pills in the pharmaceutical industry.For this we have designed and constructed a reactor for mixing and heating the producer of the drug, sawing and drying tube and shell heat exchanger for heating the solution of dipyrone.

The purpose of the work is to create the plant for the production of the pills of analgin. Devices, listed above, allows to conduct the modernization of production: to automatize setting and to accelerate a process of preparation of the starched moistening -  it’s sealing and cooling, and a process of tabletting mass drying. The plant for the production of the pills of analgin can be used for the receipt of a number of other types of pharmaceutical preparations in industry, where the apparatus, which provides mixing and cooling, is needed for their production.

There are necessary data of the thermal, hydrodynamic and calculations on durability of construction’s elements.

The key words: analgin, reactor, starched moistening, mixing device, drying apparatus, aerated layer, heat exchanger.

Вкладення:
Скачати цей файл (Indiv_plan_navchannya_Zakomornyi_2-y_rik(UA).pdf)Закоморний177 kB