АНОТАЦІЯ

Шибецький В.Ю. Взаємодія потужної ударної N-хвилі з пружною конструкцією підвісу гіроскопа та похибки вимірювань. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.03 – Гіроскопи та навігаційні системи. – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, 2015.

В роботі узагальнюються наявні відомості прикладної гіроскопії щодо особливостей динаміки приладів інерціальної навігації при льотній експлуатації. Аналітично окреслюється природа пружної взаємодії гіроскопа з потужною N-хвилею для різних умов експлуатації гіперзвукових ЛА. Доводиться, що в акустичних полях високого рівня дифракційні явища породжують Ейлерові сили інерції, які слугують чинником виникнення додаткових похибок гіроскопа.

Побудовані розрахункові моделі і створене програмне забезпечення в середовищі MathCad для кількісної оцінки пружних переміщень поверхні поплавкового підвісу під дією проникаючого акустичного випромінювання експлуатаційного функціонування.

Розроблені програми і проведений чисельний аналіз похибки двостепеневого гіроскопа з рідинностатичним підвісом для умов старту з відкритих стартових позицій. Обчислена систематична похибка ДКШУ за синхронної, асинхронної і полігармонічної хитавиці в акустичних полях багатоциклового навантаження.

Проведені напівнатурні стендові дослідження поплавкового приладу класу ДУСУ2-30В на функціональну спроможність в полі ультразвукового променя гіперзвукового руху ЛА. Проаналізовано вплив променя на механічну систему підвісу і на гіроскоп в експлуатаційному режимі, з’ясовані найбільш небезпечні для приладу напрямки ультразвукового променя.

Аналітично окреслені поверхні енергетичної активності рідинностатичної складової підвісу гіроскопа – зони каустики – і з’ясована природа виникнення цього явища як наслідок наявної аберації звукових хвиль і формування на цій основі конфокальних внутрішній поверхні корпусу ДКШУ зон каустики, які поділяють внутрішній рідинний простір підвісу на ділянки акустичної тіні.

 Ключові слова: акустичне випромінювання, систематична похибка, поплавковий гіроскоп, катеноїд, опуклий підвіс.

Детальніше: Автореферат дисертації Шибецький Владислав Юрійович