На базі кафедри біотехніки та інженерії НТУУ «КПІ» працює наукова школа «Моделювання фізичних процесів фармацевтичного і біотехнологічного обладнання», яка присвячена математичному і комп’ютерному моделюванню гідродинаміки, аеродинаміки, теплообміну, масообміну, механічних напружень в устаткуванні і обладнанні фармацевтичних, біотехнологогічних, харчових та енергетичних виробництв.

Поєднуючи класичні методи вирішення диференційних рівнянь (метод Ейлера, метод Рунге-Кутта, метод кінцевих різниць та кінцевих елементів) з сучасними комп’ютерними пакетами (MathCad, MathLab, ANSYS, Comsol multiphysics) можливо досягти створення інженерних моделей реальних конструкцій апаратів і обладнання з можливістю його тестування, автоматизації і оптимізації. 

       

На кафедрі біотехніки та інженерії НТУУ «КПІ» здійснюється підготовка спеціалістів, які  використовуючи вищезазначені методи і пакети можуть і вміють проводити проектні розрахунки в сфері автоматизації і оптимізації для вирішення лінійних і нелінійних, стаціонарних і нестаціонарних просторових задач механіки деформованого тіла і механіки конструкцій, задач механіки газу і рідини, теплопередачі і теплообміну.

 

  Такий тип моделювання і аналізу отриманих даних дозволяє уникнути високовартісних і довготривалих циклів розробки пілотного обладнання типу «проектування – виготовлення - випробування», що в свою чергу обґрунтовує необхідність підготовки кваліфікованих фахівців, які вміють проводити проектні розрахунки на високому рівні з використанням сучасних комп’ютерних пакетів.                   

На сьогоднішній день спеціалісти такого профілю досить затребувані не тільки в Україні, а й за її межами. Саме тому, кафедра біотехніки та інженерії НТУУ «КПІ» запрошує на навчання абітурієнтів, які бажають отримати висококваліфіковану підготовку у сфері фармацевтичних і біотехнологічних виробництв і бути успішними інженерами-проектантами.