ПОЛОЖЕННЯ

про кафедру біотехніки та інженерії

факультету біотехнології і біотехніки

 Національного технічного університету України

“Київський політехнічний інститут”

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.       Кафедра біотехніки та інженерії - це базовий структурний підрозділ університету, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю – Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв (бакалавр, спеціаліст , магістр).

1.2.       Кафедра біотехніки та інженерії створена  за умови, що до її складу входить не менше ніж п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра біотехніки та інженерії є основним місцем роботи, і не менше як три з них мають науковий ступінь або вчене звання. Рішення про створення кафедри біотехніки та інженерії приймає Вчена рада університету. На підставі цього рішення ректор видав наказ про створення кафедри біотехніки та інженерії.

1.3.       Кафедра біотехніки та інженерії входить до складу факультету біотехнології і біотехніки. Штат кафедри біотехніки та інженерії становлять наукові, науково-педагогічні, інженерно - технічні працівники, навчально-допоміжний персонал, докторанти, аспіранти.

1.4.       Штатний розпис кафедри біотехніки та інженерії затверджений ректором університету за поданням декана факультету біотехнології і біотехніки.

1.5.       У своїй діяльності кафедра біотехніки та інженерії керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом НТУУ «КПІ», Правилами внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ» та цим Положенням.

1.6.       Питання, які не відображені в Положенні, вирішуються ректором відповідно до конкретних обставин згідно з чинним законодавством.

1.7.       На підставі цього типового положення розробляються положення про кафедру біотехніки та інженерії університету, яка затверджуються ректором університету.

2.                 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ БІОТЕХНІКИ ТА ІНЖЕНЕРІЇ

2.1.           Забезпечення освітнього процесу відповідно до стандартів освіти для здобуття студентами вищої освіти. Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями.

2.2.           Забезпечення практичної підготовки осіб, які навчаються в університеті, через проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними університетом договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.

2.3.           Провадження освітньої, наукової, інноваційної, міжнародної та іншої діяльності.

2.4.           Забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу. Збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.

2.5.           Налагодження міжнародних зв’язків при провадженні міжнародної діяльності університету в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури.

2.6.           Забезпечення підготовки аспірантів і докторантів та фахівців інноваційного типу, формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.

2.7.           Розробка підручників, навчальних посібників і наукових праць, методичних та інших видань за профілем роботи кафедри біотехніки та інженерії та забезпечення академічної присутності кафедри біотехніки та інженерії у глобальній мережі Інтернет.

2.8.           Організація стажування та підвищення кваліфікації науково- педагогічних та наукових працівників кафедри біотехніки та інженерії.

2.9.           Діяльність кафедри біотехніки та інженерії здійснюється на підставі щорічного плану роботи кафедри біотехніки та інженерії, що охоплює напрями й завдання, зазначені в цьому Положенні. План роботи кафедри біотехніки та інженерії обговорюється і затверджується на її засіданні.

2.10.      Основні завдання діяльності кафедри біотехніки та інженерії обговорюються на засіданні кафедр. Рішення, прийняті на засіданні кафедри, є обов’язковими для її працівників. Засідання кафедри біотехніки та інженерії проводяться не рідше ніж один раз на місяць. У засіданні кафедри біотехніки та інженерії беруть участь науково-педагогічні та наукові працівники кафедри. Засідання кафедри біотехніки та інженерії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини науково-педагогічних та наукових працівників, для яких кафедра біотехніки та інженерії є основним місцем роботи. Рішення кафедри біотехніки та інженерії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. Під час засідання кафедри біотехніки та інженерії ведеться протокол, який підписують завідувач кафедри біотехніки та інженерії (його заступник) і секретар кафедри біотехніки та інженерії. На засідання кафедри біотехніки та інженерії можуть бути запрошені інші особи.

 

3.                 ФУНКЦІЇ КАФЕДРИ БІОТЕХНІКИ ТА ІНЖЕНЕРІЇ

У сфері освітнього процесу:

3.1.           забезпечення проведення навчальних занять, здійснення контрольних заходів з навчальних дисциплін кафедри біотехніки та інженерії відповідно до стандартів вищої освіти та положення про організацію освітнього процесу, навчального плану та програм навчальних дисциплін;

3.2.           подання пропозицій деканату факультет біотехнології і біотехніки  щодо формування розкладу навчальних занять;

3.3.           забезпечення практичної підготовки студентів зі спеціальностей кафедри біотехніки та інженерії;

3.4.           організація укладання договорів для забезпечення практичної підготовки студентів;

3.5.           підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах;

3.6.           здійснення атестації студентів зі спеціальностей кафедри біотехніки та інженерії, забезпечення ефективної роботи відповідних екзаменаційних комісій;

3.7.           організація та проведення вступних випробувань та додаткових вступних випробувань на другий рівень вищої освіти для здобуття ступеня магістра;

3.8.           призначення та організація роботи кураторів академічних груп;

3.9.           участь у проведені вступних випробувань на третій рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії.

У сфері методичної діяльності:

3.10.      розроблення послідовності вивчення дисциплін (структурно - логічних схем), навчальних і робочих навчальних планів зі спеціальностей кафедри біотехніки та інженерії;

3.11.      розроблення програм навчальних дисциплін кафедри біотехніки та інженерії, програм практичної підготовки;

3.12.      розроблення тематики індивідуальних завдань і атестаційних робіт для здобуття відповідно ступеня вищої освіти;

3.13.      створення підручників, навчальних посібників, інших навчальних та методичних видань з дисциплін кафедри біотехніки та інженерії;

3.14.      розроблення засобів оцінювання, набутих у процесі навчання компетентностей студентів та критеріїв такого оцінювання, рейтингових систем оцінювання знань студентів;

3.15.      рецензування та експертиза навчальних і методичних видань з дисциплін кафедри біотехніки та інженерії;

3.16.      організація та проведення методичних, науково-методичних семінарів кафедри біотехніки та інженерії;

3.17.      забезпечення керівництва, рецензування, консультування атестаційних робіт для здобуття відповідно ступеня вищої освіти;

3.18.      розроблення освітніх (освітньо-професійних та освітньо-наукових) програм за спеціальностями кафедри біотехніки та інженерії;

3.19.      участь у розробленні інформаційних пакетів факультету біотехнології і біотехніки, у складі якого перебуває кафедра біотехніки та інженерії.

У сфері наукової та інноваційної діяльності:

3.20.      забезпечення високоефективної наукової та інноваційної діяльності кафедри біотехніки та інженерії через проведення науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та студентами кафедри біотехніки та інженерії і працівниками наукових підрозділів, що входять до складу факультет біотехнології і біотехніки, досліджень за затвердженими в установленому порядку напрямами розвитку науки і техніки, напрямами інноваційної діяльності;

3.21.      організація підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації за фундаментальними, природничими та інженерними напрямами із залученням до наукового керівництва магістрантами та аспірантами провідних учених університету й академічних інститутів;

3.22.      посилення дослідницької складової в навчальних планах для магістрів та залучення їх до виконання НДР;

3.23.      участь у розвитку інноваційних структур на базі університету (наукового парку, технопарку, бізнес-інкубаторів) за пріоритетними науковими напрямами кафедри біотехніки та інженерії;

3.24.      здійснення заходів із створення об’єктів права інтелектуальної власності та захисту права інтелектуальної власності, а також трансфер технологій, зокрема через інноваційне середовище Наукового парку «Київська політехніка», і реалізація ліцензійних договорів;

3.25.      виконання міжнародних наукових проектів та програм, грантів, договорів на замовлення іноземних організацій і компаній;

3.26.      здійснення організаційних і методичних заходів з метою збільшення цитованості наукових праць співробітників кафедри біотехніки та інженерії, розширення присутності їх наукових публікацій у журналах і матеріалах конференцій, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.).

У сфері організаційної діяльності:

3.27.      надання пропозицій щодо формування кадрового складу та штатного розпису;

3.28.      організація контролю якості проведення навчальних занять, практичної підготовки студентів;

3.29.      налагодження та підтримання зв’язків зі структурними підрозділами університету та іншим організаціями;

3.30.      сприяння підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри біотехніки та інженерії та працевлаштуванню працівників;

3.31.      організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за спеціальностями кафедри біотехніки та інженерії.

3.32.      підготовка необхідних документів для проведення ліцензування та акредитації в межах спеціальностей кафедри;

3.33.      організація роботи зі створення і супроводження офіційного сайту кафедри (3-5 цікавих матеріалів на тиждень, орієнтованих на цільову аудиторію) та інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кампус» відповідно до Положення про типовий сайт кафедри НТУУ “КПІ;

3.34.      забезпечення інформування про результати діяльності кафедри;

3.35.      забезпечення участі працівників кафедри у роботі експертних рад, комісій, груп МОН України, спеціалізованих вчених рад;

3.36.      ведення документообігу та забезпечення передачі документів на архівне зберігання;

3.37.      визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри;

3.38.      створення та супроводження інформаційно-комунікативних ресурсів у доменній зоні kpi.ua  університету.

 

У сфері міжнародної діяльності:

3.39.      підготовка         (спільно з ДМС) проектів договорів про співпрацю з підрозділами зарубіжних університетів та організація їх виконання;

3.40.      ініціювання, проведення, формування програми міжнародних конференцій на рівні кафедри, факультету, навчально-наукового інституту;

3.41.      підготовка проектних пропозицій щодо участі в міжнародних конкурсах, програмах, фондах, грантах;

3.42.      участь у міжнародних наукових дослідженнях та публікація у міжнародних виданнях;

3.43.      делегування співробітників для участі в міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;

3.44.      забезпечення підготовки іноземних студентів;

3.45.      розвиток академічної мобільності через участь у міжнародних програмах і проектах;

3.46.       несення пропозицій щодо створення спільних з іноземними партнерами структур (лабораторій, центрів, наукових груп, редакційних колективів, консорціумів тощо);

3.47.      забезпечення участі працівників кафедри в міжнародних професійних організаціях (механіків, електриків, матеріалознавців, зварювальників та в інших аналогічних професійних об'єднаннях);

3.48.      висвітлення результатів освітньої та наукової діяльності кафедри англійською мовою.

 

4.                 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КАФЕДРОЮ

4.1.           Керівництво кафедрою біотехніки та інженерії здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два строки.

4.2.           Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.

4.3.           Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою університету строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету та кафедри. Ректор університету укладає із завідувачем кафедри контракт.

4.4.           Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.

4.5.           Завідувач кафедри забезпечує виконання функцій кафедри та виконання наказів, розпоряджень і доручень ректора, декана, створення у кіберпросторі (глобальній мережі Інтернет) цілісного позитивного іміджу кафедри як підрозділу університету, здатного конкурувати на міжнародному ринку освітніх та наукових послуг.

4.6.           Завідувач кафедри підпорядкований декану факультету і діє на підставі посадової інструкції та умов контракту.

4.7.            Відповідно до Положення про наукового керівника підрозділу кафедри на кафедрі може бути обрано наукового керівника та наукового консультанта.

4.8.           Фінансування кафедри здійснюється в межах коштів відповідного факультету. Організаційне супроводження фінансово-господарської та наукової діяльності кафедри може здійснюватися через відповідні підрозділи на рівні факультету.

5.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

5.1. Припинення діяльності кафедри здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації.

5.2. Діяльність кафедри припиняється наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених Статутом НТУУ «КПІ» та чинним законодавством України, за рішенням Вченої ради університету.