Наукова школа

Прикладні аспекти резонансних явищ хвильового співпадання в акустичному середовищі поліагрегатної структури НГ6

Керівник: д.т.н., професор Мельник Вікторія Миколаївна, завідувач кафедри біотехніки та інженерії.

Започаткував наукову школу кафедри її перший завідувач, д.т.н, професор Карачун Володимир Володимирович у 2001 році, коли створився Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки.

Наукові групи

НГ4 Прикладні аспекти динаміки багатофазних імпедансних систем симетричної і антисиметричної структури в акустичному середовищі

Викладачі що входять до наукової школи

к.т.н., доц. Ружинська Людмила Іванівна

к.т.н., доц. Поводзинський Вадим Миколайович

к.т.н., доц. Шибецький Владислав Юрійович

к.т.н., доц. Костик Сергій Ігорович

Захист дисертацій

2020

PhD

Мотроненко Валентина Василівна, "Біотехнологія субстанції рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини" за спеціальністю 162 - Біотехнології та біоінженерія, керівники – Галкін Олександр Юрійович, Ружинська Людмила Іванівна

2018

К.т.н

Фесенко Сергій Ігорович, "Вплив проникаючого акустичного випромінювання на поліагрегатний підвіс гіроскопа і похибки вимірювань на резонансному рівні" за спеціальністю 05.11.03 – гіроскопи та навігаційні системи, керівник – Карачун Володимир Володимирович

Наявність аспірантів та ефективність аспірантури. Зараз у науковій школі ведеться підготовка 2 аспірантів

На кафедрі виконуються НДДКР за ініціативою:

1. «Дослідження особливостей впливу ультразвукового випромінювання на робоче середовище апаратів ємнісного типу», реєстрація 08.10.2019 (0119U103178).

2. «Ультразвукові технології та вирішення проблем очистки рідинних компонентів технологічних ліній (води)», 2015-2018 (0115U004711).

 

НАУКОВО ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

Держбюджетна тема 2016

      № Ф66/11985 «Суборбітальні і атмосферні гіперзвукові технології і проблеми TERRA-аеронавігації при вирішенні загальнонаціональних інтересів у сфері безпеки»

 2016 р. (0217U00036) Керівник роботи: Мельник В.М.

Завданнями досліджень є встановлення закономірностей протікання  тепломассообмінних процесів  з  використанням нових фізичних методів впливу, зокрема ультразвуку, для інтенсифікації, поліпшення якості і збільшення виходу продукту, зменшення енерговитрат в біотехнологічних і фармацевтичних виробництвах.

Напрями наукової діяльності :

•          Теоретичні основи тепломасообмінних процесів,  що протікають в умовах ультразвуку в  обладнанні біотехнологічної та фармацевтичної промисловості, (статика, кінетика, динаміка) з   використанням нових фізичних методів впливу, зокрема ультразвуку,. Розроблення нових, удосконалення існуючих процесів та обладнання для їх реалізації.

•          Нові теоретичні й експериментальні методи дослідження процесів, що протікають в умовах ультразвуку в обладнанні біотехнологічних та фармацевтичних виробництв.

•          Фізичне, комп’ютерне , математичне моделювання процесів; , що протікають в умовах ультразвуку в обладнанні  біотехнологічних і фармацевтичних виробництв.

•          Теоретичне обгрунтування розроблення обладнання для  промислового виробництва вакцин,  нових медичних препаратів, моноклональних антитіл, діагностикумів, та інших продуктів створених на основі досягнень молекулярної біології, генетичної та клітинної інженерії.

•          Дослідження і впровадження нових екологічно безпечних, ресурсо- й енергоощадних процесів; обладнання біотехнологічних та фармацевтичних виробництв.

•          Поліпшення технологічних і конструктивних параметрів (продуктивності, енергоємності, металоємності, тощо) біотехнологічних та фармацевтичних виробництв.

•          Теоретичне обгрунтування розроблення обладнання для біотехнологічних методів очищення довкілля й утилізації відходів різних промислових виробництв, конструювання екосистем, отримання нових джерел енергії.

Наукове видання

На факультеті видається науково-технічне фахове видання «Innovative Biosystems and Bioengineering»

http://ibb.kpi.ua/

Науковий журна є щоквартальним рецензованим науковим електронним виданням, читачі якого щойно після публікації випуску мають безплатний доступ до статей без необхідності підписки.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з таких галузей науки (накази МОН України від 04.04.2018 р. № 326 та від 07.11.2018 р. № 1218): біологічні; хімічні; технічні; медичні (групи спеціальностей 03.00.00 та 14.03.00).

Журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за такими спеціальностями (накази МОН України від 16.07.2018 р. № 775, від 07.11.2018 р. № 1218, від 28.12.2019 р. № 1643 і від 24.09.2020 р. № 1188): 091 Біологія; 102 Хімія; 104 Фізика та астрономія; 105 Прикладна фізика та наноматеріали; 113 Прикладна математика; 122 Комп'ютерні науки; 133 Галузеве машинобудування; 161 Хімічні технології та інженерія; 162 Біотехнології та біоінженерія; 163 Біомедична інженерія; 181 Харчові технології; 222 Медицина; 224 Технології медичної діагностики та лікування; 227 Фізична терапія, ерготерапія.

Основні публікації за останні 5 років:

1.         Мельник В. М., Ружинська Л.І.,  Форостянко В. С. Побудова математичної моделі процесу розчинення твердих речовин в умовах дії ультразвуку  «Технологический аудит и резервы производства» №1 (33) , 2017

2.         Мельник В. М., Ружинська Л. І., Сорокін Е. Г. Вплив ультразвуку на процес кристалізації лимонної кислоти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-21-4485

3.         Мельник В. М., Ружинська Л. І., Фесенко С. В., Ільєнко В. В. Вплив ультразвукового випромінювання на ріст зернових культур // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-20-4423

4.         Мельник В.М., Ружинська Л. І., Андрук М.  Ультразвукова дезінтеграція рослинної сировини в технології отримання каротиноїдів. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» №9 (49) 1т. , 2018- стр. 94-97

5.         Мельник В.М. Вплив ультразвуку у вібраціно-акустичному екстракторі// East European Scientific Journal/ Технічні науки. №1(41) 2019. Т. 1. С. 16-20; Url -https://eesa-journal.com/2019/02/18/vostochno-evropejskij-nauchn yj-zhurnal-41-yanvar-2019/

6.         Research of influence of ultrasound on the extraction process of vegetable oil. Karachun V., Ruzhinska L., Ostapenko Zh. – «Technology audit and production reserve». – 2019. – №1/3 (45) Url - http://journals.uran.ua/tarp/article/view/160344

7.         Мельник В.М. Вплив ультразвуку у вібраціно-акустичному екстракторі// East European Scientific Journal/ Технічні науки. №1(41) 2019. Т. 1. С. 16-20; Url -https://eesa-journal.com/2019/02/18/vostochno-evropejskij-nauchn yj-zhurnal-41-yanvar-2019/

 

8.        Research of influence of ultrasound on the extraction process of vegetable oil. Karachun V., Ruzhinska L., Ostapenko Zh. – «Technology audit and production reserve». – 2019. – №1/3 (45) Url - http://journals.uran.ua/tarp/article/view/160344