Анотації групи БІ-51(с/м) з дисципліни «Устаткування мембранної і холодильної техніки»

Детальніше: Анотації групи БІ-51(с/м)

Анотація

Дипломний проект  на тему: «Лінія виробництва харчового спирту з зернових культур» / НТУУ «КПІ»; Керівник: Костик С.І; Виконавець Пригорницький І.І. студент групи БІ-41с. 

 Об’єм курсового проекту складає 6 аркушів креслень на перерахунок формату А1, пояснювальну записку, рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В дипломному проекті розглянуто В дипломному проекті розглянуто лінію для виробництва спирту, здійснено розробку кожухотрубного теплообмінника, ректифікаційної колони та реактора. Для підтвердження працездатності та надійності конструкції були проведені тепловий, гідравлічний, конструктивний і міцнісний розрахунки елементів конструкції. Проведений патентний пошук, за рахунок чого, виконаний порівняльний аналіз основних показників конструкції сушарки з діючими аналогами. Виконано економічний розрахунок підтвердження вигідності данної лінії, розроблено проекти автоматизації та охорони праці на лінії згідно нормативних документів.

Ключові слова:
Спирт, колона, теплообмінник, ректифікація, теплообмін, спиртова брага, випарювання, очищення, бродіння.

Детальніше: Анотація Пригорницький І.І.

Анотація

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на тему: «Лінія виробництва пеніциліну» / НТУУ «КПІ»; керівник

Мотроненко В.В.; виконавець Мельник С.В., студент групи БІ-41с.

 Об’єм дипломного проекту складає 4 аркуші креслень на перерахунок формату А1, пояснювальну записку, рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В дипломному проекті розглянуто такі розділи:

·        інокулятор для проведення процесу культивування посівного міцелію;

·        теплообмінник типу «труба в трубі» для отримання нагрітого

поживного середовища;

·        барабанний вакуум-фільтр для виділення міцелія з культуральної

рідини;

·        охорона праці;

·        економіка.

При виконанні дипломного проекту були розраховані інокулятор, теплообмінник типу «труба в трубі» і барабанний вакуум-фільтр, а також для підтвердження працездатності та надійності конструкцій були проведені відповідні розрахунки елементів конструкцій.

 Ключові слова: пеніцилін, інокулятор, теплообмінник типу «труба в трубі», барабанний вакуум-фільтр.

Детальніше: Анотація Мельник С.В.

Анотація

на дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на тему: «Лінія виробництва бензилпеніциліну». студента групи БІ-41с  Павлишака Р.С., спеціальність 7.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»

    Мета проекту  - розробка апаратів лінії для виробництва бензилпеніциліну, а саме інокулятора  для вирощування біоактивних агентів, ліофільної сушки для видалення вологи субстрату бензилпеніцеліну  і пластинчастого теплообмінника для охолодження  поживного середовища після стерилізації. Виконані розрахунки, які підтверджують працездатність та надійність конструкцій. Обґрунтовано вибір конструкції і матеріалів апаратів та їх елементів, виконаний патентний пошук, надані рекомендації щодо монтажу та експлуатації, визначений рівень стандартизації та уніфікації.

         У проекті виконана автоматизація контролю і регулювання напруги що подається на ліофільну сушку, а також розраховані відповідні показники. Описані заходи з охорони праці. Проведені економічні розрахунки виробництва, які підтверджують конкурентоспроможність препарату, що випускається.

         Всі розрахунки та креслення виконані згідно чинних стандартів та з використанням сучасних системних та інформаційних технологій.

Детальніше: Анотація Павлишак Р.С.

7.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»

Анотація до дипломного проекту на тему:

 «Лінія виробництва вітаміну В12»

студента групи БІ-41с

Лахнека Олександра Анатолійовича

Атестаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на тему:  «Лінія виробництва вітаміну В12» / НТУУ «КПІ»; Керівник Шибецький В.Ю; Виконавець Лахнеко О.А., студент групи БІ-41с.

Робота складається з 10 аркушів креслень на перерахунок формату А1, пояснювальної записки. Остання складається з переліку умовних позначень, вступу, десяти розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Повний обсяг роботи становить 140 сторінок, 20 рисунків, 12 таблиць і переліку посилань з 40 найменувань (на 3 сторінках).

Метою дипломного проекту є розробка апаратів лінії виробництва вітаміну В12, а саме кожухотрубного теплообмінника, розпилювальної сушарки та випарного апарату. Визначені основні конструктивні розміри та перевірені на міцність основні конструктивні елементи, проведений патентний пошук та порівняльний аналіз конструкцій з діючими аналогами, надані рекомендації щодо монтажу та експлуатації, визначений рівень стандартизації та уніфікації. Освітлено питання охорони праці та виконана автоматизація регулювання та контролю температури в розпилювальній сушарці.

Проведений економічний розрахунок виробництва, який підтверджує конкурентоспроможність препарату, що випускається.

Всі розрахунки та креслення виконані згідно чинних стандартів та з використанням сучасних системних та інформаційних технологій.

Ключові слова: ВІТАМІН В12, КОЖУХОТРУБНИЙ ТЕПЛООБМІННИК, ШЕСТИХОДОВИЙ ТЕПЛООБМІННИК, ШЕСТИ-ХОДОВА ТРУБНА РЕШІТКА, РОЗПИЛЮВАЛЬНА СУШАРКА, ВИПАРНИЙ АПАРАТ.

Детальніше: Анотація Лахнеко О.А.

Анотація до дипломного проекту на тему «Лінія виробництва L-лізину» студента групи БІ-41с напрямку 7.090226

Зубова Едуарда Валерійовича

­ Об’єм дипломного проекту складає 3 аркуші креслень на перерахунок формату А1, пояснювальну записку, 6 рисунків, 2 таблиці, 3 додатки, використано 11 літературних джерел.

Обрана тема дипломного проекту відображає процес виробництва важливого в біотехнології та сільському господарстві продукту – незамінної амінокислоти L-лізину, яка необхідна для росту, відновлення тканин, виробництва антитіл, гормонів, ферментів, альбумінів.

На основі огляду літератури, запропонована технологічна та апаратурні схеми виробництва. Цільовим продуктом технології є L-лізин отриманий шляхом біосинтезу.

Мета проекту - вдосконалення та оптимізація апаратурно-технологічної схеми виробництва лізину, розробка апаратів, а саме: ферментера  для вирощування мікроорганізмів в стерильних умовах, теплообмінника пластинчастого та друк фільтра.

Обґрунтовано вибір апаратурного забезпечення виробництва, які відповідають сучасним чинним нормативним документам та є економічно доцільними. Проведено розрахунки, які підтверджують працездатність та надійність конструкцій.

Обґрунтовано вибір конструкції і матеріалів апаратів та їх елементів, виконаний патентний пошук, визначений рівень стандартизації та уніфікації, проведені економічні розрахунки виробництва, надані рекомендації щодо монтажу та експлуатації, результати наведені в звіті.

         Всі розрахунки та креслення виконані згідно чинних стандартів та з використанням сучасних системних та інформаційних технологій.

 Ключові слова: L-лізин, біосинтез, лінія виробництва, стерильні умови, технологічна схема, біотехнологія, сільське господарство

Детальніше: Анотація Зубов Е.В.

Анотація

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»   спеціальності 7.05050314 «Обладнання  фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» на тему: «Лінія виробництва лідази». НТУУ «КПІ»; Керівник Буртна І.А.; Виконавець Куряча О.С. студентка групи БІ-41с. 

 Об’єм дипломного проекту складає 10 аркушів креслень на перерахунок формату А1, пояснювальну записку, рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

Мета проекту  - розробка апаратів лінії, а саме реактора  для екстрагування розчину лідази, теплообмінника пластинчастого для нагрівання води водопровідної та сушильної камери сублімаційної сушарки . Виконані розрахунки, які підтверджують працездатність та надійність конструкцій. Обґрунтовано вибір конструкції і матеріалів апаратів та їх елементів, виконаний патентний пошук, надані рекомендації щодо монтажу та експлуатації, визначений рівень стандартизації та уніфікації.

         У проекті виконана автоматизація контролю і регулювання тиску у сушильній камері сублімаційної сушарки, а також розраховані відповідні показники. Описані заходи з охорони праці. Проведені економічні розрахунки виробництва, які підтверджують конкурентоспроможність препарату, що випускається.

         Всі розрахунки та креслення виконані згідно чинних стандартів та з використанням сучасних системних та інформаційних технологій.

 

Ключові слова: лідаза, реактор, теплообмінник пластинчастий, сублімаційна сушарка

Детальніше: Анотація Куряча О.С.

7.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»

Анотація до дипломного проекту на тему:

«Лінія виробництва винної кислоти»

студентки групи БІ-41с

Дробязко Юлії Сергіївни

Атестаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на тему: «Лінія виробництва винної кислоти» / НТУУ «КПІ»; Керівник Мельник В.М.; Виконавець Дробязко Ю.С. студентка групи БІ-41с.

Робота складається з 10 аркушів креслень на перерахунок формату А1, пояснювальної записки. Пояснювальна записка складається з переліку умовних позначень, вступу, десяти розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Об’єм роботи становить 180 сторінок, 22 рисунка, 17 таблиць і переліку посилань з 30 найменувань.

Метою дипломного проекту є розробка апаратів лінії виробництва винної кислоти, а саме барабанної сушарки, реактора та кожухотрубного теплообмінника. Визначені основні конструктивні розміри та перевірені на міцність основні конструктивні елементи. Надані рекомендації щодо монтажу та експлуатації, визначений рівень стандартизації та уніфікації, проведений патентний пошук та порівняльний аналіз конструкцій з діючими аналогами. Описані заходи щодо  охорони праці та виконана автоматизація регулювання та контролю температури в реакторі.

         Проведені розрахунки  економічної частини які підтверджують конкурентоспроможність продукту, що випускається.

         Всі розрахунки та креслення виконані згідно чинних стандартів та з використанням сучасних системних та інформаційних технологій.

 Ключові слова: ВИННА КИСЛОТА, КОЖУХОТРУБНИЙ ТЕПЛООБМІННИК, РЕАКТОР, температура, поверхня теплообміну, БАРАБАННА СУШАРКА.

Детальніше: Анотація Дробязко Ю.С.

 

Анотація

    Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст на тему: «Лінія виробництва трипсину кристалічного»  «НТУУ «КПІ»; Керівник Шибецький В.Ю.; Виконавець Верещак О.С.  студент(ка) групи БІ-41с. 

 Об’єм курсового проекту складає 9 аркуші креслень на перерахунок формату А1, пояснювальну записку, рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В дипломному проекті розглянуто Лінію виробництва Трипсину кристалічного, що включало сам процес, економічну частину, розрахунки окремих апаратів, автоматизовану систему та охорону праці.

При виконанні дипломного проекту були розраховані: реактор-змішувач, ультрафільтраційний апарат та установка ліофіліної сушки.

Ключові слова: апаратурна схема, ультрафільтраційний апарат, реактор-змішувач, ліофільна сушка.

Детальніше: Анотація Верещак О.С.