7.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»

Анотація до дипломного проекту на тему:

«Лінія виробництва винної кислоти»

студентки групи БІ-41с

Дробязко Юлії Сергіївни

Атестаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на тему: «Лінія виробництва винної кислоти» / НТУУ «КПІ»; Керівник Мельник В.М.; Виконавець Дробязко Ю.С. студентка групи БІ-41с.

Робота складається з 10 аркушів креслень на перерахунок формату А1, пояснювальної записки. Пояснювальна записка складається з переліку умовних позначень, вступу, десяти розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Об’єм роботи становить 180 сторінок, 22 рисунка, 17 таблиць і переліку посилань з 30 найменувань.

Метою дипломного проекту є розробка апаратів лінії виробництва винної кислоти, а саме барабанної сушарки, реактора та кожухотрубного теплообмінника. Визначені основні конструктивні розміри та перевірені на міцність основні конструктивні елементи. Надані рекомендації щодо монтажу та експлуатації, визначений рівень стандартизації та уніфікації, проведений патентний пошук та порівняльний аналіз конструкцій з діючими аналогами. Описані заходи щодо  охорони праці та виконана автоматизація регулювання та контролю температури в реакторі.

         Проведені розрахунки  економічної частини які підтверджують конкурентоспроможність продукту, що випускається.

         Всі розрахунки та креслення виконані згідно чинних стандартів та з використанням сучасних системних та інформаційних технологій.

 Ключові слова: ВИННА КИСЛОТА, КОЖУХОТРУБНИЙ ТЕПЛООБМІННИК, РЕАКТОР, температура, поверхня теплообміну, БАРАБАННА СУШАРКА.

 

Вкладення:
Скачати цей файл (Анотація Дробязко Ю.pdf)Анотація Дробязко Ю.pdf174 kB