Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ “Київський завод шампанських вин “Столичний” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Лісогор Іван Олександрович, студент групи БІ-21.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 25 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення шампанських вин, опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту організаційно-економічний опис, маркетинг компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова: ПАТ “Київський завод шампанських вин “Столичний”, обладнання, шампанське.

 

Аннотация

Отчет о прохождении преддипломной практики на ПАО "Киевский завод шампанских вин" Столичний "/ НТУУ« КПИ » Руководитель Карачун Владимир Владимирович; Исполнитель Лисогор Иван Александрович, студент группы БИ-21.

Объем отчета о прохождении преддипломной практики составляет 25 с., рисунки, таблицы, приложения, использованные литературные источники.

В отчете о прохождении преддипломной практики рассмотрены общие сведения о предприятии, технологический процесс изготовления шампанских вин, описание аппаратурно-технологической схемы, характеристика готового продукта организационно-экономическое описание, маркетинг компании, основные средства безопасности при ведении технологического процесса.

Ключевые слова: ПАО "Киевский завод шампанских вин" Столичний", оборудование, шампанское.

Summary

 

Report on the passage of undergraduate practice at JSC "Kyiv factory of sparkling wines" Capital "/ NTU" KPI "; Director Vladimir Karachun; Artist Lisogor Ivan, a student of BI-21.

Volume report on the passage of pre-diploma practice is 25 p., Figures, tables, applications used literature.

The report on the passage of pre-diploma practice is considered general information about the company, process production of sparkling wines, the description of hardware and technological schemes, description of the finished product organizational and economic description, marketing of basic security in the management process.

 

Keywords: PJSC Kiev Factory of Sparkling Wines «Stolychny» hardware, champagne.