Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ “Київмедпрепарат” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Сиротін Олександр Васильович, студент групи БІ-21.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 33 с., таблиці, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення води очищеної, опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту організаційно-економічний опис, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова:  ПАТ “Київмедпрепарат”, вода очищена.

 

 

Аннотация

Отчет о прохождении преддипломной практики на ПАТ “Киевмедпрепарат” / НТУУ «КПИ»; Руководитель Карачун Владимир Владимирович; Исполнитель Сиротин Александр Васильевич, студент группы БИ-21. 

Объем отчета о прохождении преддипломной практики составляет 33 с., таблицы, использованные литературные источники.

В отчете о прохождении преддипломной практики рассмотрены общие сведенья о предприятии, технологическом процессе изготовления воды очищенной, описание апаратурно-технологической схемы, характеристика готового продукта организационно-экономическое описание, основные средства безопасности при ведении технологического процесса.

Ключевые слова: ПАТ “Киевмедпрепарат”, вода очищенная.

 

Abstract

The report on the passage of pre-diploma practice at PАT "Kyivmedprepart" / NTUU "KPI "; Project manager Karachun Volodymyr Volodymyrovych; Performer Syrotin Oleksandr Vasylovych, a student of BI-21.

Volume of passing the report on the pre-diploma practice is 33 p., tables, used literature.

The report on the passage of pre-diploma practice is considered general information about the company, process production of purified water, description of  apparatus-technological diagrams, organizational characteristics of the finished product and economic description, major safety features in the management process.

 

Keywords: PАT "Kyivmedprepart", purified water.