Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ “Фармак” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Царик Євгеній Вікторович, студент групи БІ-21.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 40 с., рисунки, таблиці, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення препарату Нафтизин, опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту організаційно-економічний опис, маркетинг компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова:  ПАТ “Фармак”, нафтизин.

 

Аннотация

Отчет о прохождении преддипломной практики на ОАО "Фармак" / НТУУ «КПИ» Руководитель Карачун Владимир Владимирович;  Исполнитель Царик Евгений Викторович, студент группы БИ-21.

Объем отчета о прохождении преддипломной практики составляет 40 с., рисунки, таблицы, использованы литературные источники.

В отчете о прохождении преддипломной практики рассмотрены общие сведения о предприятии, технологический процесс изготовления препарата Нафтизин, описание аппаратурно-технологической схемы, характеристика готового продукта организационно-экономическое описание, маркетинг компании, основные средства безопасности при ведении технологического процесса

Ключевые слова: ПАО "Фармак", нафтизин.

 

Abstract

Report pass pre-diploma practice at JSC "Farmak" / NTU "KPI"; Director Karachun Volodymyr Volodymyrovych; Performer Eugene Viktorovich Tsaryk, a student of BI-21.

Volume report on the passage of undergraduate practice 40 p., figures, tables used literature.

The report on the passage of pre-diploma practice is considered general information about the company, the technological process of manufacturing the drug Naftizin description of hardware and technological schemes, description of the finished product organizational and economic description, marketing of basic security   in the managmement process.

Keywords: OJSC "Farmak" naftizin.