Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ “Київмедпрепарат” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Гузь Вікторія Володимирівна, студентка групи БІ-21.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає  28 с., таблиці, креслення, схеми , використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, а також про корпорацію «Артеріум»,  інформацію про історію підприємства, його структуру. Наведено короткий огляд продукції , що випускається . Розглянуто технологію водопідготовки для виробництва фармацевтичних препаратів, опис апаратурно-технологічної схеми, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова:  ПАТ “Київмедпрепарат”, вода очищена.

Аннотация

 

Отчет о прохождении преддипломной практики на ПАТ "Киевмедпрепарат" / НТУУ «КПИ»; Руководитель Карачун Владимир Владимирович; Исполнитель Гузь Виктория Владимировна, студентка группы БИ-21.

Объем отчета о прохождении преддипломной практики составляет   28 с., таблицы, чертежи, схемы, использованные литературные источники.

В отчете о прохождении преддипломной практики рассмотрены общие сведения о предприятии, а также о корпорации «Артериум», информацию об истории предприятия, его структуру. Приведен краткий обзор выпускаемой продукции. Рассмотрена технология водоподготовки для производства фармацевтических препаратов, описание аппаратурно-технологической схемы, основные средства безопасности при ведении технологического процесса.

Ключевые слова: ОАО "Киевмедпрепарат", вода очищенная

 

Abstract

 

The report on the passage of pre-diploma practice at PАT "Kyivmedprepart" / NTUU "KPI "; Project manager Karachun Volodymyr Volodymyrovych; Performer Huz Viktoriia, a student of BI-21.

Volume of passing the report on the pre-diploma practice is  28 p., tables, drawings, diagrams,  used literature.

The report on the passage of pre-diploma practice is considered general information about the company,  as well as the corporation "Arterium" about the history of the company, its structure. A brief overview of the products. We consider water technology for the production of pharmaceutical products, hardware description and technological schemes, major safety features in the management process.

 

Keywords: PАT "Kyivmedprepart", purified water.

Вкладення:
Скачати цей файл (Анотацiя_Гуз__(1).pdf)Анотація Гузь В.В.90 kB