Анотація 

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ “Київмедпрепарат” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Піонткевич Іван Олександрович, студент групи БІ-21.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 27 с., таблиці, використані літературні джерела, апаратурні та техноголічні схеми, креслення.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, перелік готової продукціїї, що виготовляється заводом. В індивідуальному завданні розлянуто лінію підготовки та очистки води, наведені відповідні апаратурні та технологічні схеми, представленні креслення основних апаратів лінії. Також розглянуто організаційно-економічна частина, техніка безпеки, охорона праці, та виробнича санітарія підприємства.

Ключові слова:  ПАТ “Київмедпрепарат”, вода очищена, цефазолін.

 

Аннотация 

Отчет о прохождении преддипломной практики на ПАТ “Киевмедпрепарат” / НТУУ «КПИ»; Руководитель Карачун Владимир Владимирович; Исполнитель Пионткевич Иван Александрович, студент группы БИ-21.

Объем отчета о прохождении преддипломной практики составляет 27 с., Таблицы, использованы литературные источники, аппаратурные и техноголични схемы, чертежи. 

В отчете о прохождении преддипломной практики рассмотрены общие сведения о предприятии, перечень готовой продукциии, изготавливаемой заводом. В индивидуальном задании росмотренно линию подготовления и очистки воды, приведены соответствующие аппаратурные и технологические схемы, представление чертежи основных аппаратов линии. Также рассмотрены организационно-экономическая часть, техника безопасности, охрана труда и производственная санитария предприятия.

Ключевые слова: ОАО "Киевмедпрепарат", вода очищенная, цефазолин.

 

Abstract

 

The report on the passage of pre-diploma practice at PАT "Kyivmedprepart" / NTUU "KPI "; Project manager Karachun Volodymyr Volodymyrovych; Performer Piontkevych Ivan Oleksandrovich, a student of BI-21.

Volume report on the passage of pre-diploma practice is 27 р., The table used literature, hardware and tehnoholichni scheme drawings.

The report on the passage of pre-diploma practice is considered general information about the company, a list of ready produktsiyiyi manufactured by the plant. In individual task rozlyanuto line preparation and treatment of water, given the appropriate hardware and flow diagrams, drawings representing the main line of devices. Also the organization of the economic, safety, labor protection and industrial sanitation company.

Keywords: PАT "Kyivmedprepart", purified water, cefazolin.