Анотація

Звіт про проходження виробничої практики на підприємстві ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» / НТУУ «КПІ»; Керівник – професор Карачун Володимир Володимирович. Виконала студентка 3 курсу, групи БІ-31 Бас Тетяна Олексіївна.

Об’єм звіту про проходження виробничої практики складає 27 сторінок, таблиці, рисунки, літературні джерела.

В звіті про проходження виробничої практики розглянуто історію підприємства та загальні відомості про нього. Описано технологічний процес виготовлення твердих лікарських засобів, основне обладнання, принцип його роботи та характеристики, організаційний опис, маркетинг компанії, основні засади охорони праці.  Також виконано індивідуальне завдання, яке складається з опису виготовлення препарату «Анальгін – Дарниця».

Ключові слова: ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», «Анальгін – Дарниця», препарат.

 

Аннотация

Отчет о прохождении производственной практики на предприятии Прат «Фармацевтическая фирма «Дарница» / НТУУ «КПІ»; Руководитель – профессор Карачун Владимир Владимирович. Выполнила студентка 3 курса, группы БІ-31 Бас Татьяна Алексеевна.

Объем отчета о прохождении производственной практики составляет 27 страниц, таблицы, рисунки, литературные источники.

В отчете о прохождении производственной практики рассмотрена история предприятия и общие сведения о нем. Описан технологический процесс изготовления твердых лечебных средств, основное оборудование, принцип его работы и характеристики, организационное описание, маркетинг компании, основные принципы охраны работы.  Также выполнена индивидуальная задача, которой составляется из описания изготовления препарата «Анальгин – Дарница».

Ключевые слова: ПрАТ «Фармацевтическая фирма «Дарница», «Анальгин – Дарница», препарат.

 Summary

Report on practical training at the enterprise JSC "Pharmaceutical firm" Darnitsa "/ NTU" KPI "; Head - Professor Vladimir Karachun. Completed 3rd year student, group BI-31 Bas Tetyana.

Volume report of the internship is 27 pages, tables, figures, references.

In the report of the practical training at the enterprise reviewed the history and general information. I describe the technological process of manufacturing of hard drugs, basic equipment, how it works and characteristics, organizational description, marketing companies, the basic principles of safety. Also made individual task, which consists of descriptions of drug production "Analgin - Darnitsa."

 

Keywords: JSC "Pharmaceutical company" Darnitsa ", " Analgin - Darnitsa ", drug.