Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ “Київський завод шампанських вин “Столичний” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Гегечкорі Реваз Робертович, студент групи БІ-31.

 

В звіті використані рисунки, додатки, літературні джерела, таблиці.

В звіті про проходження практики розглянуто загальні відомості про підприємство, опис апаратурно-технічної схеми, охорону праці та основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова: ПАТ “Київський завод шампанських вин “Столичний”, обладнання, установка по виробництву осматичної води.

 

 Summary

 Report on the passage of undergraduate practice at JSC "Kyiv factory of sparkling wines" Capital "/ NTU" KPI "; Director Vladimir Karachun; Artist Gegechkori Revaz, a student of BI-31.

The report used figures, applications, literature, table.

The report on the passage of pre-diploma practice is considered general information about the company, the description of hardware and technological schemes, health and basic security in the management process.

Keywords: PJSC Kiev Factory of Sparkling Wines «Stolychny», equipment installation for the production of osmosis water.

Аннотация

Отчет о прохождении преддипломной практики на ОАО "Киевский завод шампанских вин" Столичный "/ НТУУ« КПИ » Руководитель Карачун Владимир Владимирович; Исполнитель Гегечкори Реваз Робертович, студент группы БИ-31.

В отчете использованы рисунки, приложения, литературные источники, таблицы.

В отчете о прохождении практики рассмотрены общие сведения о предприятии, описание аппаратурно-технической схемы, охране труда и основные меры безопасности при ведении технологического процесса.

 

Ключевые слова: ПАО "Киевский завод шампанских вин" Столичный ", оборудование, установка по производству осматической воды.

 

Вкладення:
Скачати цей файл (Zvit_z_praktiki__Гегечкорi.pdf)Zvit_z_praktiki__Гегечкорi.pdf202 kB