Анотація

Звіт про проходження виробничої практики на ПАТ “Фармак” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Дорощук Марина Миколаївна, студентка групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження виробничої практики складає 44 с., словник термінів, нормативна документація, рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

У звіті про проходження виробничої практики розглянуто загальні відомості про підприємство, належну виробничу практику (GMP), наведено технологічний процес виготовлення лікарського засобу “Стрептоцид” та описано апаратурно-технологічну схему.

Ключові слова: ПАТ “Фармак”, GMP, Стрептоцид, валідація, таблетування. 

 

Аннотация

Отчет о прохождении производственной практики на ПАО "Фармак" / НТУУ «КПИ» Руководитель Карачун Владимир Владимирович; Исполнитель Дорощук Марина Николаевна, студентка группы БИ-31.

Объем отчета о прохождении производственной практики составляет 44 с., словарь терминов, нормативная документация, рисунки, таблицы, приложения, использованные литературные источники.

В отчете о прохождении производственной практики рассмотрены общие сведения о предприятии, надлежащую производственную практику (GMP), приведены технологический процесс изготовления лекарственного средства "стрептоцид" и описано аппаратурно-технологическую схему.

Ключевые слова: ПАО "Фармак", GMP, стрептоцид, валидация, таблетирования.

Summary

Report on practical training at JSC "Farmak" / NTU "KPI"; Director Vladimir Karachun; Artist Doroshchuk Marina Nikolaevna, a student of BI-31.

Volume report on the passage of pre-diploma practice is 44 sec., Glossary, regulatory documents, pictures, tables, applications used literature.

The report on the practical training are considered general information about the company, good manufacturing practices (GMP), given technological process of manufacturing drug "streptocide" and describes the hardware and technological scheme.

 

Keywords: JSC "Farmak", GMP, streptocide, validation, tableting.

Вкладення:
Скачати цей файл (Zvit_z_praktiki__Дорощук.pdf)Zvit_z_praktiki__Дорощук.pdf198 kB