Анотація 

Звіт про проходження виробничої практики на ПАТ “Київмедпрепарат” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Майстренко Костянтин Сергійович, студент групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження виробничої практики складає 31 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження виробничої практики розглянуто: загальні відомості про підприємство; характеристика продукції, що випускається підприємством; системи забезпечення виробництва чистою водяною парою; організаційно-економічний опис, маркетинг компанії; основи техніки безпеки та виробничої санітарії.

Ключові слова: ПАТ “Київмедпрепарат”, обладнання, системи забезпечення.

 

 

Аннотация

Отчет о прохождении производственной практики на ОАО "Киевмедпрепарат"/НТУУ «КПИ» Руководитель Карачун Владимир Владимирович; Исполнитель Майстренко Константин Сергеевич, студент группы БИ-31.

Объем отчета о прохождении производственной практики составляет 31 с., рисунки, таблицы, приложения, использованные литературные источники.

В отчете о прохождении производственной практики рассмотрены: общие сведения о предприятии; характеристика выпускаемой предприятием продукции; системы обеспечения производства чистой водяным паром; организационно-экономическое описание, маркетинг компании; основы техники безопасности и производственной санитарии.

Ключевые слова: ОАО "Киевмедпрепарат", оборудование, системы обеспечения.

Summary 

Report on the passage of industrial practice at JSC "Kyivmedpreparat"/NTUU "KPI"; Director Vladimir Karachun; Artist Maystrenko Constantin, a student of BI-31.

Volume report on the passage of industrial practice is 31 p., Figures, tables, applications used literature.

The report on the passage of industrial practice is considered: general information about the company; characteristics of products manufactured by the enterprise; system to ensure the production of pure water vapor; organizational and economic description, marketing company; the basics of safety and sanitation.

 

Keywords: JSC "Kyivmedpreparat", equipment, maintenance system.

Вкладення:
Скачати цей файл (Zvit_z_praktiki_Майстренко.pdf)Zvit_z_praktiki_Майстренко.pdf198 kB