Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ «Київмедпрепарат» / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Перехрестенко Олена Василівна, студент групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 27 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, характеристика готової продукції, організаційно-економічний опис, техніка безпеки, охорона праці, виробнича санітарія, індивідуальне завдання виробництва води для ін’єкцій.

Ключові слова ПАТ «Київмедпрепарат».

 

 

Аннотация

Отчет о прохождении преддипломной практики на ОАО «Киевмедпрепарат» / НТУУ «КПИ» Руководитель Карачун Владимир Владимирович; Исполнитель Перехрестенко Елена Васильевна, студент группы БИ-31.

Объем отчета о прохождении преддипломной практики составляет 27 с., Рисунки, таблицы, приложения, использованные литературные источники.

В отчете о прохождении преддипломной практики рассмотрены общие сведения о предприятии, характеристика готовой продукции, организационно-экономическое описание, техника безопасности, охрана труда, производственная санитария, индивидуальное задание производства воды для инъекций.

Ключевые слова: ОАО «Киевмедпрепарат».

 

Summary

Report on the passage of undergraduate practice at JSC "Kievmedpreparat" / NTU "KPI"; Director Vladimir Karachun; Artist Perehrestenko Elena, a student of BI-31.

Volume report on the passage of pre-diploma practice is 27 sec., Figures, tables, applications used literature.

The report on the passage of pre-diploma practice is considered general information about the company, description of the finished product, organizational and economic description, safety, occupational safety, industrial hygiene, individual tasks produce water for injection.

 

Keywords: PJSC "Kievmedpreparat."