Анотація 

Кредитний модуль «Аналітична механіка» є частиною циклу вільного вибору студентів дисциплін ООП бакалавра по напрямку підготовки 6.050503 «Галузеве машинобудування», спеціалізації 8.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» для  студентів 4 курсу (7 семестр).

Дисципліна реалізується кафедрою біотехніки та інженерії факультету Біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ».

Кредитний модуль «Аналітична механіка» дає здатність студенту:

-     визначати ступені вільності систем,

-     обрати узагальнених координат, швидкостей, узагальнених сил.

-   будувати абстрактні розрахункові схеми з наявного функціонуючого обладнання і здійснювати надалі перехід від абстрактних моделей до натури, формулюючи при цьому прогнозуємі її кінематичні особливості;

-     коректно проводити операцію декомпозиції елементної бази обладнання на прості, класичні, моделі;

- визначити вектори кількості руху і моментів кількості руху у рухомій (неінерціальній) системі координат і абсолютній;

-     безпомилково класифікувати діючі сили на внутрішні і зовнішні;

-  обґрунтовувати наявність законів збереження і їх доцільності для подальшого аналізу кінематики обладнання;

-    пояснювати на моделі слушність одержаних результатів і застосування їх на подальше для синтезу інваріаційних до зовнішніх впливів систем.

- застосовувати стандартні методи розрахунку при проектуванні деталей та вузлів виробів машинобудування;

-   використовувати професійно профільовані знання, уміння і навички в галузі теоретичної механіки для рішення професіональних задач

-    розуміння функціональної спрямованності гнучких технологічних ліній, робототехнічних комплексі окремих маніпуляторів та приводів, здатність визначити засоби підвищення ефективності роботи обладнання

Отримати знання:

      аналізу розуміння природи виникнення кінематичного і силового (вібрації) методів механіки для складання нелінійних диференціальних рівнянь механічних систем з одною, двома та більше ступенями вільності.

      принципів побудови розрахункових схем елементів обладнання галузі;

      методів декомпозиції складних механічних систем на типові фрагменти;

      проведення класифікації діючих сил на внутрішні і зовнішні;

      переходу від векторної форми теорем динаміки до відповідної скалярної;

      аналізу побудованої розрахункової моделі на наявність і прояв законів збереження;

      чіткого розподілення абсолютного руху механічної системи на переносну і відносну складові;

–   визначення особливостей кінематики механічних систем і аналіз шляхів її корекції.

      володіння загальними принципами механіки в інерціальних і неінерціальних системах координат,

      методів інтегрування рівнянь динаміки

     розуміння механізму врахування Даламберових і Ейлерових сил інерції при побудові аналітичного забезпечення розрахункових схем обладнання в цілому і його комплектуючих;

уміння:

- використовувати методи механіки для здійснення процедури декомпозиції реальних механізмів з наступним кількісним і якісним аналізом динаміки обладнання та окреслення умов виникнення локальних особливостей резонансної структури при дії кінематичних і силових зовнішніх збурень;

- використовуючи нормативно-технічну документацію і складові технологічного обладнання та устаткування фармацевтичної  та мікробіологічної промисловості, за допомогою обладнання автоматизованого робочого місця будувати єдині технологічні лінії виробництва фармацевтичних препаратів;

- використовуючи нормативно-технічну документацію, за допомогою обладнання автоматизованого робочого місця планувати і організовувати експлуатацію, забезпечувати супроводження, догляд і ремонт технологічного обладнання та устаткування фармацевтичної  та мікробіологічної промисловості.

Розробник анотації Карачун Володимир Володимирович, д.т.н., професор

Детальніше: АМ