Анотація

Навчальна дисципліна «Розрахунок і конструювання типового устаткування» (РКТУ) призначена для студентів напряму підготовки 6.050503 «Галузеве машинобудування», спеціалізації 8.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв».

Дана дисципліна відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисциплін при підготовці інженерів-механіків хімічної, фармацевтичної, біотехнологічної та суміжних галузей промисловості.

Метою вивчення даної дисципліни є ознайомлення з основами розрахунку і конструювання машин та апаратів хімічних, фармацевтичних та біотехнологічних виробництв.

У даному дисципліні розглядаються питання розрахунку і конструювання на міцність, жорсткість і стійкість елементів корпусів сталевих зварних посудин та апаратів, які базуються на теоретичних основах таких фундаментальних дисциплін як фізика, теоретична механіка, опір матеріалів, технологія конструкційних матеріалів, матеріалознавство та ін.

  

 

Професійна підготовка інженерів-механіків хімічних, фармацевтичних та біотехнологічних виробництв припускає уміння орієнтуватися у діючій в хімічному машинобудуванні нормативно-технічній документації з конструювання і розрахунку на міцність елементів сталевих зварних посудин та апаратів (державні та галузеві стандарти, технічні умови, альбоми типових конструкцій і та ін.). Як показує аналіз, дуже часто нормативно-технічна документація, у якій наводяться методики розрахунку елементів корпусів зварних сталевих посудин та апаратів, не завжди узгоджується з їхніми типовими конструкціями, тому дисципліна РКТУ приведена до відповідності методики розрахунків і конструкції складових частин посудин апаратів на основі діючої в хімічному машинобудуванні нормативно-технічної документації.

 

На практичних заняттях, студенти, використовуючи сучасні комп’ютерні пакети MathCAD, КОМПАС, SolidWorks виконують інженерні розрахунки і креслення основних елементів апаратів і обладнання фармацевтичних, хімічних та біотехнологічних виробництв (обичайки, кришки, днища, фланцеві з’єднання, люки, опори, вали, ущільнення, трубні решітки, пластини та ін.)

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна дисципліна «Розрахунок і конструювання типового устаткування» складається з двох кредитних модулів, які викладаються протягом 2-х семестрів. Навчальним планом передбачено виконання 2-х розрахунково-графічних робіт, 2-х модульних контрольних робіт, 20-ти практичних задач та семестрового контролю (1-й семестр – екзамен, 2-й семестр – диференційований залік).

 

Розробник анотації: Костик Сергій Ігорович, к.т.н, асистент

Детальніше: РКТУ