Кредитний модуль «Обладнання для пакування та фасування ФМВ – 1. Обладнання для відділення, обробки та формування харчових продуктів» є частиною циклу самостійного вибору навчального закладу дисциплін ООП бакалавра по напрямку підготовки Машинобудування спеціальності Обладнання фармацевтичних та мікробіологічних виробництв для  студентів 2 курсу (3 семестр).

Дисципліна реалізується кафедрою біотехніки та інженерії факультету Біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ».

В кредитному модулі «Обладнання для пакування та фасування ФМВ – 1. Обладнання для відділення, обробки та формування харчових продуктів» розглядаються класифікація, принцип роботи технологічного устаткування, технічні характеристики, особливості експлуатації, розрахунок основних показників з тем: Робочі органи для обробки харчових продуктів, обладнання для відділення домішок від сировини і готової, обладнання для формування харчових продуктів. Отримати

знання:

- знання стандартів щодо оформлення нормативно-конструкторської та технічної документації

- знання методів і засобів виконання технічних розрахунків, обчислювальних і графічних робіт

уміння:

- проводити теоретичні і експериментальні дослідження в області технологічного устаткування і машин з використанням сучасних методів планування експерименту, засобів обчислювальної техніки;

- знаходити оптимальні і раціональні технічні режими роботи устаткування;

- вибирати технологічне устаткування за основними параметрами для застосування в галузі;

- оцінювати технічний стан машини, виконувати ocновні розрахунки і складати необхідну технічну документацію, проектувати і конструювати технологічне устаткування галузі;

- удосконалювати і оптимізувати діюче технологічне устаткування, лінії на основі системного аналізу якості сировини і вимог до кінцевої продукції;

навички:

- діагностики сучасними способами стану технологічного устаткування, організації і проведення профілактичних і ремонтних робіт;

- технічного контролю, розробки технічної документації по дотриманню режиму роботи устаткування в умовах діючого виробництва.

 Для успішного засвоєння матеріалу студент повинен проробити матеріали лекцій, вміти використовувати отримані знання для рішення конкретної задачі.

 Розробник анотації: Мельник Вікторія Миколаївна, д.т.н., професор, зав. каф. біотехніки та інженерії

Детальніше: ОДПТФМВ