Анотація

Дисципліна ²Устаткування мембранної та холодильної техніки² є складовою частиною професійно-орієнтованого циклу підготовки спеціалістів та магістрів на кафедрі біотехніки та інженерії.

Підґрунтям якісного оволодіння кредитним модулем “Устаткування мембранної та холодильної техніки” є цикл дисциплін бакалаврської підготовки за напрямом 6.050503 «Галузеве машинобудування», спеціалізації 8.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв».

Мета вивчення дисципліни ²Устаткування мембранної та холодильної техніки² полягає в наданні майбутнім фахівцям знань закономірностей протікання процесів при мікробіологічних та фармацевтичних виробництвах, з метою подальшого їх використання при аналізі, розрахунку та проектуванні обладнання для них.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

1) закономірності основних біохімічних процесів та загальні принципи розрахунку обладнання, в якому вони протікають;

2)  виходячи з фундаментальних положень теорії фізичного моделювання, вміти розробляти стендові установки і виконувати експериментальні дослідження параметрів обладнання з наступним узагальненням результатів досліджень.

 

Розробник анотації: Буртна Інесса Анатоліївна, к.т.н., доцент

Детальніше: УМХТ