Анотація

Кредитний модуль «Теорія автоматичного керування» є частиною циклу самостійного вибору навчального закладу дисциплін ООП бакалавра по напрямку підготовки 6.050503 «Галузеве машинобудування», спеціалізації 8.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» для  студентів 3 курсу (6 семестр).

Дисципліна реалізується кафедрою біотехніки та інженерії факультету Біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ».

Кредитний модуль «Теорія автоматичного керування» дає здатність студенту:

– вибору автоматичних систем регулювання технологічного обладнання та  технологічних ліній виробництва;

– експлуатації технологічного обладнання та технологічних ліній виробництва;

– виконання проектних робіт та розробки технічних проектів;

– діагностики технічного стану технологічного обладнання;

– забезпечення виконання технологічних процесів для отримання потрібних показників якості товарної продукції;

- розв’язувати задачі автоматизації  процесів і систем фармацевтичних і біотехнологічних виробництв

- проводити патентні дослідження та розробляти нові схеми, механізми, агрегати для подання заявок на винахід чи корисні моделі

- розробляти стенди для моделювання технологічного навантаження обладнання, що має бути випробувано.

Отримати знання:

- фундаментальні принципи побудови систем керування, їх класифікацію за основними ознаками, особливості розімкнених та замкнених систем, роль зворотнього зв’язку;

- методику математичного опису автоматичних систем з простими об’єктами, методи лінеаризації статичних характеристик елементів системи та складання рівнянь статики і динаміки;

- форми опису та подання динамічних властивостей елементів та систем – диференціальні рівняння, передаточні функції, частотні та часові характеристики;

- властивості динамічних елементарних ланок, типові схеми їх з’єднання;

- правила перетворення структурних схем, отримання еквівалентних передаточних функцій для замкнених автоматичних систем регулювання;

- методи оцінки стійкості автоматичних систем регулювання (АСР), критерії стійкості, визначення областей  стійкості;

- показники та критерії якості перехідних процесів в системі;

- методи синтезу систем із заданими показниками якості та оптимізації параметрів настройок автоматичних регуляторів;

- методи аналізу дискретних систем, оцінки їх якості;

- характеристики та показники якості АСР при дії випадкових сигналів;

- особливості та  характеристики нелінійних систем, застосування методу фазового простору до їх аналізу, методи лінеаризації та оцінки стійкості та якості перехідних процесів;

- характеристики та область застосування спеціальних систем : із запізненням, нестаціонарних, з розподіленими параметрами;

- властивості оптимальних та адаптивних систем;

уміння:

- розробити алгоритмічну структуру АСР, скласти її математичну модель, визначити передаточні функції за основними діяннями;

- оцінити стійкість та якість перехідних процесів систем, вплив параметрів автоматичних регуляторів та властивості АСР;

- розрахувати оптимальні настройки автоматичних регуляторів;

- оцінити показники процесу керування при дії випадкових збурень;

- застосовувати методи гармонічної та статистичної лінеаризації;

- застосовувати методи оптимізації та адаптації при створенні автоматичних систем.

 

Розробник анотації Мельник Вікторія Миколаївна, професор, зав. каф. біотехніки та інженерії

Детальніше: ТАК