Анотація

Кредитний модуль «Математичні моделі процесу тепломасопереносу» є частиною циклу професійної та практичної підготовки дисциплін ООП магістра по напрямку підготовки 6.050503 «Галузеве машинобудування», спеціалізації 8.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв».

Метою кредитного модуля є формування у студента здатностей:

-  використовувати основні принципи математичного моделювання складних систем; сучасні комп’ютерні методи та засоби програмних середовищ для реалізації і дослідження математичних моделей;

-       використовувати знання фундаментальних розділів математики для розв’язання теоретичних задач професійної діяльності;

-  розробляти фізичні і  математичні моделі процесів, явищ та об’єктів, що відносяться до професійної сфери.

Основі завдання кредитного модуля:

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

-         теоретичних засад математичного моделювання процесів тепломасообміну;

-         способи представлення основних законів тепломасопереносу в різних системах координат;

-         способи представлення граничних умов;

-         методи розв’язання задач теплообміну та масообміну;

уміння:

-      аналізувати особливості протікання тепло масообмінних процесів в обладнанні фармацевтичних та біотехнологічних виробництв;

-         формулювати умови однозначності та вибирати систему координат;

-         складати математичну модель процесу;

-         вибирати та використовувати методики розв’язання математичної моделі;

-         проводити числовий експеримент та аналізувати його результати;

- використовувати результати математичного моделювання та числового експерименту для вдосконалення обладнання.

досвід:

-       аналізу особливостей процесів тепло масообміну в обладнанні фармацевтичних та біотехнологічних виробництв;

-            розв’язання математичної моделі з використанням сучасних програмних засобів;

-         використання результатів математичного моделювання для вдосконалення конструкцій обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв.

Розробник анотації: к.т.н., доцент Ружинська Л.І.

Детальніше: ММТМО