Анотація

Кредитний модуль «Теоретична механіка-1. Статика. Кінематика» є частиною циклу професійної та практичної підготовки дисциплін бакалавра по напрямку підготовки 6.050503 «Галузеве машинобудування», спеціалізації 8.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» для  студентів 1 курсу (2 семестр).

Дисципліна реалізується кафедрою біотехніки та інженерії факультету Біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ».

У межах кредитного модуля проводиться: розрахунок і проектування обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості. Визначення зусиль в опорах обладнання, що знаходяться під дією плоскої (збіжної чи довільної) системи сил, або просторової системи сил, аналітичний опис руху елементів обладнання, побудова механічних моделей розрахунку та визначення математичних моделей функціонування за різних початкових та граничних умов. Визначення та опис природи виникнення в механічних системах обладнання, в тому числі і багатофазних, хвильових процесів, кількісна і якісна їх характеристика та встановлення умов виникнення локальних особливостей резонансного типу - частотний резонанс, параметричний, просторовий (хвильове співпадання), частотно-просторовий, неповний частотно-просторовий і т.д. Окремо слід зазначити необхідність оволодіння навиками аналізу і синтезу систем, що виконують декілька рухів (обертальних відносно перетинаючихся вісей, паралельних, обертальної пари, правий та лівий силовий та кінематичний гвинти). навичок побудови розрахункових моделей для декількох рухомих і нерухомих систем координат і встановлення їх взаємозв'язку. Для цього слід добре володіти вмінням застосування рівнянь динаміки відносного руху та відносного спокою, що дає можливість досягнення в цих пристроях умов перевантажень у декілька прискорень вільного падіння, в тому числі створення умов гіпергравітації.

Неабиякий сенс має вивчення динаміки елементів, чи систем, що містять носії кінетичних моментів. Виникаючі при цьому додаткові сили інерції Коріоліса та ефект просторової стабілізації швидкообертаючихся деталей, може стати визначальним з точки зору не стільки оптимального функціонування, скільки - надійності та міцності конструкції в цілому. Зокрема, мова йдеться про центрифуги та механізми, технічна реалізація котрих зводиться до таких рішень.

 Розробник анотації: Карачун Володимир Володимирович, професор

Детальніше: ТМ