Анотація

Кредитний модуль «Сучасне обладнання мікробіологічної та фармацевтичної промисловості» є  частиною циклу професійної та практичної підготовки дисциплін ООП магістра по напрямку підготовки 6.050503 «Галузеве машинобудування», спеціалізації 8.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв».

Дисципліна реалізується кафедрою біотехніки та інженерії факультету Біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ».

Метою кредитного модуля є формування у студента здатності:

·        вибирати сучасні конструкції обладнання згідно з технічними характеристиками, конструктивними особливостями, та призначенням, використовуючи аналітичні дослідження технічних характеристик і економічних показників кращих вітчизняних та світових аналогів для реалізації основних технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

·        виконувати  розрахунки обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв,  застосовуючи стандартні методи розрахунку  та  використовуючи  стандартні засоби автоматизації проектування;

·        проводити аналіз  рівня технічного оснащення та економічних проблем фармацевтичних та біотехнологічних виробництв, спроможність освоєння нового обладнання для технологічних процесів, шляхів економії  сировини, енергії, тощо);

Основі завдання кредитного модуля:

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

Знання:

·        особливостей експлуатації, вимог до обладнання фармацевтичних та біотехнологіних виробництв з врахуванням перспективи розвитку фармацевтичної та біотехнологічної промисловості;

·        сучасних конструкцій, технічних характеристик обладнання для приготування та стерилізації  поживних середовищ, стерилізації технологічного повітря, ферментаційного обладнання;

·        принципів вибору конструкцій обладнання для проведення технологічних процесів  в фармацевтичній та біотехнологічній промисловості та методик його розрахунку.

уміння:

·        в умовах проектної організації, використовуючи теоретичні основи теплопередачі та гідродинаміки, відомості про особливості середовищ, що використовуються у біотехнологічній промисловості, дані про конструкції обладнання, за стандартними методиками розрахувати основні розміри й технологічні параметри обладнання для підготовки живильних середовищ, допоміжних матеріалів, повітря для культивування мікроорганізмів;

·        в умовах проектної організації, використовуючи основи теплопереносу та кінетики процесів, дані про конструкцію обладнання, за стандартними методиками розрахувати основні розміри та технологічні параметри ферментерів;

·        на основі аналізу варіантів конструкцій біотехнологічного обладнання здійснювати оптимальний вибір схем апаратів, машин, установок для реалізації задач технологічного процесу.

досвід:

·        аналізу конструкцій та характеристик обладнання  для підготовки живильних середовищ, допоміжних матеріалів, повітря для культивування мікроорганізмів;

·        виконання розрахунків обладнання  для підготовки живильних середовищ, допоміжних матеріалів, повітря для культивування мікроорганізмів;

      ·         виконання розрахунків основних розмірів та технологічних параметрів ферментерів.

 

Розробник анотації: к.т.н., доцент Ружинська Людмила Іванівна

Детальніше: СОМФП