Анотація

Кредитний модуль “Тепломасообмінне обладнання” є складовою частиною професійно – орієнтованого циклу підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.090226 – “Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв”.

Підґрунтям якісного оволодіння кредитним модулем “Тепломасообмінне обладнання” є цикл дисциплін бакалаврської підготовки за напрямом 6.050503 – Галузеве машинобудування.

Мета кредитного модуля – надання майбутнім фахівцям знань закономірностей протікання процесів в мікробіологічних та фармацевтичних виробництвах, з метою подальшого їх використання при аналізі, розрахунку та проектування обладнання для них.

Завдання кредитного модуля. Студент повинен опанувати навички: на основі рівнянь статики і кінетики процесів відпрацювати методику розрахунків, а також виконувати технологічні розрахунки обладнання; на основі аналізу варіантів конструкцій біотехнологічного обладнання здійснювати оптимальний вибір схем апаратів, машин, установок для реалізації задач технологічного процесу.

                Розробник програми: к.т.н., доцент Буртна І.А.

Детальніше: ТМО