У період з 30 жовтня по 17 листопада 2021 року в рамках реалізації договору про партнерство, співробітництво та науковий обмін з Науково-дослідницькою мережею LUKASIEWICZ – Індустріальний науково-дослідницький інститут автоматизації та вимірювань (Республіка Польща), відбулась мобільность представника з Індустріального науково-дослідницького інституту автоматизації та вимірювань (Республіка Польща) директора департаменту підтримки наукової діяльності, к.т.н Ігора КОРОБІЙЧУКА (IgorKOROBIICHUKдля поглиблення співробітництва з КПІ ім. Ігоря Сікорського за чинним договором та участі у спільному білатеральному проєкті з проведенням спільних наукових досліджень та проходження наукового стажування на кафедрі біотехніки та інженерії Факультету біотехнології і біотехніки.

Договір про партнерство, співробітництво та науковий обмін між Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (Україна) та Науково-дослідницькою мережею LUKASIEWICZ – Індустріальний науково-дослідницький інститут автоматизації та вимірювань (Республіка Польща).

10 вересня 2023 р. відбулася зустріч здобувачів вищої освіти із представником корпорації «АРТЕРІУМ», інженером-конструктором з технології Семенюком Сергієм Миколайовичем.

На зустрічі студенти послухали про перспективи працевлаштування та можливість кар'єрного зростання, виробничу практику та стажування на підприємстві, сучасні технології та нові виробничі лінії. Студенти почули дуже багато цікавої та корисної інформації, задавали питання та висловили подяку за приділений час.

На 2024 рік у нас підписані договори для проходження практики з наступними підприємствами та зустрічі із роботодавцями:

ПрАТ " Фармацевтична фірма "Дарниця", ПрАТ "Оболонь", АТ "Фармак",  Інститут технічної теплофізики НАН України, ПрАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ".

 

Наукова школа

Прикладні аспекти резонансних явищ хвильового співпадання в акустичному середовищі поліагрегатної структури НГ6

Керівник: д.т.н., професор Мельник Вікторія Миколаївна, завідувач кафедри біотехніки та інженерії.

Започаткував наукову школу кафедри її перший завідувач, д.т.н, професор Карачун Володимир Володимирович у 2001 році, коли створився Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки.

Наукові групи

НГ4 Прикладні аспекти динаміки багатофазних імпедансних систем симетричної і антисиметричної структури в акустичному середовищі

Викладачі що входять до наукової школи

к.т.н., доц. Ружинська Людмила Іванівна

к.т.н., доц. Поводзинський Вадим Миколайович

к.т.н., доц. Шибецький Владислав Юрійович

к.т.н., доц. Костик Сергій Ігорович

Захист дисертацій

2020

PhD

Мотроненко Валентина Василівна, "Біотехнологія субстанції рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини" за спеціальністю 162 - Біотехнології та біоінженерія, керівники – Галкін Олександр Юрійович, Ружинська Людмила Іванівна

2018

К.т.н

Фесенко Сергій Ігорович, "Вплив проникаючого акустичного випромінювання на поліагрегатний підвіс гіроскопа і похибки вимірювань на резонансному рівні" за спеціальністю 05.11.03 – гіроскопи та навігаційні системи, керівник – Карачун Володимир Володимирович

Наявність аспірантів та ефективність аспірантури. Зараз у науковій школі ведеться підготовка 2 аспірантів

На кафедрі виконуються НДДКР за ініціативою:

1. «Дослідження особливостей впливу ультразвукового випромінювання на робоче середовище апаратів ємнісного типу», реєстрація 08.10.2019 (0119U103178).

2. «Ультразвукові технології та вирішення проблем очистки рідинних компонентів технологічних ліній (води)», 2015-2018 (0115U004711).

 

НАУКОВО ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

Держбюджетна тема 2016

      № Ф66/11985 «Суборбітальні і атмосферні гіперзвукові технології і проблеми TERRA-аеронавігації при вирішенні загальнонаціональних інтересів у сфері безпеки»

 2016 р. (0217U00036) Керівник роботи: Мельник В.М.

Завданнями досліджень є встановлення закономірностей протікання  тепломассообмінних процесів  з  використанням нових фізичних методів впливу, зокрема ультразвуку, для інтенсифікації, поліпшення якості і збільшення виходу продукту, зменшення енерговитрат в біотехнологічних і фармацевтичних виробництвах.

Напрями наукової діяльності :

•          Теоретичні основи тепломасообмінних процесів,  що протікають в умовах ультразвуку в  обладнанні біотехнологічної та фармацевтичної промисловості, (статика, кінетика, динаміка) з   використанням нових фізичних методів впливу, зокрема ультразвуку,. Розроблення нових, удосконалення існуючих процесів та обладнання для їх реалізації.

•          Нові теоретичні й експериментальні методи дослідження процесів, що протікають в умовах ультразвуку в обладнанні біотехнологічних та фармацевтичних виробництв.

•          Фізичне, комп’ютерне , математичне моделювання процесів; , що протікають в умовах ультразвуку в обладнанні  біотехнологічних і фармацевтичних виробництв.

•          Теоретичне обгрунтування розроблення обладнання для  промислового виробництва вакцин,  нових медичних препаратів, моноклональних антитіл, діагностикумів, та інших продуктів створених на основі досягнень молекулярної біології, генетичної та клітинної інженерії.

•          Дослідження і впровадження нових екологічно безпечних, ресурсо- й енергоощадних процесів; обладнання біотехнологічних та фармацевтичних виробництв.

•          Поліпшення технологічних і конструктивних параметрів (продуктивності, енергоємності, металоємності, тощо) біотехнологічних та фармацевтичних виробництв.

•          Теоретичне обгрунтування розроблення обладнання для біотехнологічних методів очищення довкілля й утилізації відходів різних промислових виробництв, конструювання екосистем, отримання нових джерел енергії.

Наукове видання

На факультеті видається науково-технічне фахове видання «Innovative Biosystems and Bioengineering»

http://ibb.kpi.ua/

Науковий журна є щоквартальним рецензованим науковим електронним виданням, читачі якого щойно після публікації випуску мають безплатний доступ до статей без необхідності підписки.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з таких галузей науки (накази МОН України від 04.04.2018 р. № 326 та від 07.11.2018 р. № 1218): біологічні; хімічні; технічні; медичні (групи спеціальностей 03.00.00 та 14.03.00).

Журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за такими спеціальностями (накази МОН України від 16.07.2018 р. № 775, від 07.11.2018 р. № 1218, від 28.12.2019 р. № 1643 і від 24.09.2020 р. № 1188): 091 Біологія; 102 Хімія; 104 Фізика та астрономія; 105 Прикладна фізика та наноматеріали; 113 Прикладна математика; 122 Комп'ютерні науки; 133 Галузеве машинобудування; 161 Хімічні технології та інженерія; 162 Біотехнології та біоінженерія; 163 Біомедична інженерія; 181 Харчові технології; 222 Медицина; 224 Технології медичної діагностики та лікування; 227 Фізична терапія, ерготерапія.

Основні публікації за останні 5 років:

1.         Мельник В. М., Ружинська Л.І.,  Форостянко В. С. Побудова математичної моделі процесу розчинення твердих речовин в умовах дії ультразвуку  «Технологический аудит и резервы производства» №1 (33) , 2017

2.         Мельник В. М., Ружинська Л. І., Сорокін Е. Г. Вплив ультразвуку на процес кристалізації лимонної кислоти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-21-4485

3.         Мельник В. М., Ружинська Л. І., Фесенко С. В., Ільєнко В. В. Вплив ультразвукового випромінювання на ріст зернових культур // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-20-4423

4.         Мельник В.М., Ружинська Л. І., Андрук М.  Ультразвукова дезінтеграція рослинної сировини в технології отримання каротиноїдів. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» №9 (49) 1т. , 2018- стр. 94-97

5.         Мельник В.М. Вплив ультразвуку у вібраціно-акустичному екстракторі// East European Scientific Journal/ Технічні науки. №1(41) 2019. Т. 1. С. 16-20; Url -https://eesa-journal.com/2019/02/18/vostochno-evropejskij-nauchn yj-zhurnal-41-yanvar-2019/

6.         Research of influence of ultrasound on the extraction process of vegetable oil. Karachun V., Ruzhinska L., Ostapenko Zh. – «Technology audit and production reserve». – 2019. – №1/3 (45) Url - http://journals.uran.ua/tarp/article/view/160344

7.         Мельник В.М. Вплив ультразвуку у вібраціно-акустичному екстракторі// East European Scientific Journal/ Технічні науки. №1(41) 2019. Т. 1. С. 16-20; Url -https://eesa-journal.com/2019/02/18/vostochno-evropejskij-nauchn yj-zhurnal-41-yanvar-2019/

 

8.        Research of influence of ultrasound on the extraction process of vegetable oil. Karachun V., Ruzhinska L., Ostapenko Zh. – «Technology audit and production reserve». – 2019. – №1/3 (45) Url - http://journals.uran.ua/tarp/article/view/160344

 

 

БАКАЛАВРАТ

162 "Біотехнології та біоінженерія"

1. Процеси, апарати та устаткування біотехнологічних виробництв-1. Процеси і апарати біотехнологічних виробництв.

2. Процеси, апарати та устаткування біотехнологічних виробництв-2. Устаткування виробництв галузі.

3. Процеси, апарати та устаткування біотехнологічних виробництв-3. Курсовий проєкт.

4. Процеси, апарати та устаткування біотехнологічних виробництв-1. Процеси і апарати біотехнологічних виробництв (заочна).

5. Процеси, апарати та устаткування біотехнологічних виробництв-2. Устаткування виробництв галузі (заочна).

6. Процеси, апарати та устаткування біотехнологічних виробництв-3. Курсовий проєкт (заочна).

7. Проєктування біотехнологічних виробництв-2. Основи проєктування.

8. Проєктування біотехнологічних виробництв-2. Основи проєктування (заочна).

 

 

133 "Галузеве машинобудування"

Обов’язкові (нормативні) компоненти

Цикл загальної підготовки

Засади усного професійного мовлення (риторика)

Історія науки і техніки  

Основи здорового способу життя

Програмне забезпечення інженерних розрахунків

Вища математика-1. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії.

Вища математика-2. Інтегральне числення. Диференціальні рівняння. Ряди

Фізика-1. Механіка, молекулярна фізика та термодинаміка. Електростатичне поле

Фізика-2. Процеси коливання, оптика, фізика мікрочастинок

Хімія

Економіка і організація виробництва

Охорона праці та цивільний захист

Вступ до філософії

Промислова екологія

Підприємницьке право

Іноземна мова. Практичний курс іноземної мови І

Іноземна мова. Практичний курс іноземної мови ІІ

Іноземна мова професійного спрямування. Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування І

Іноземна мова професійного спрямування-2. Іноземна мова професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення

Цикл професійної підготовки

Інженерна та комп'ютерна графіка

Матеріалознавство

Теоретична механіка

Теорія механізмів і машин

Технологія машинобудування

Автоматизація та основи автоматики

Обладнання для пакування і фасування фармацевтичного та біотехнологічного

Механіка матеріалів та конструкцій

Деталі машин

Курсовий проєкт з деталей машин

Основи моделювання технологічних процесів в галузі

Розрахунок і конструювання типового устаткування

Процеси, апарати та машини галузі-1. Теоретичні основи процесів теплопереносу

Процеси, апарати та машини галузі-2. Теоретичні основи гідродинамічних та масообмінних процесів

Процеси, апарати та машини галузі - 3. Масообмінні процеси та апарати

Процеси, апарати та машини галузі  (Курсовий проект)

Основи ремонта, монтажа і експлуатації фармацевтичного та біотехнологічного устаткування

Реактори біотехнологічних виробництв

Комп'ютерне проектування обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості

Сучасне обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості

Мембранні технології і обладнання

 

Вибіркові компоненти

Цикл загальної підготовки

Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського Каталогу

Освітній компонент   1 ЗУ-Каталог

Циклічні види спорту

Складно-координаційні види спорту

Силові види спорту

Ігрові види спорту

Єдиноборства

Логіка

Освітній компонент   2 ЗУ-Каталог

Психологія

Соціальна психологія

Економічна психологія

Психологія конфлікту

Цикл професійної підготовки

Вибіркові освітні компоненти з кафедрального  Каталогу

Теоретичні засади прикладної гідравліки

Розрахунок елементів конструкцій обладнання

Шуми і вібрація обладнання

Електротехніка і електроніка

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Аналітична механіка

Аналітична механіка (Курсова робота)

Основи бімедичного застосування високоградієнтної магнітної фільтрації і сепарації

Валеологія з основами фізіології

Основи біоінформатики

Основи промислової біотехнології і фармації

Розрахунок конкурсного бала

 

Конкурсний бал (далі – КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 (національна рамка кваліфікацій, яка відповідає освітньому ступеню бакалавра) та НРК7 (національна рамка кваліфікацій, яка відповідає освітньому ступеню магістра  (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)) розраховується за формулою:

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3

де

    П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;

    П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;

    П3 – оцінка фахового іспиту в передбачених Порядком прийому та цим Положенням випадках.

 

 

 Програма комплексного фахового випробування "Біотехнології" 2023

 

 

 

 

 

Для того, щоб надати Ваші пропозиції та зауваження, а також залишити відгуки стосовно нашої роботи, Ви можете надіслати лист на:

  • електронну поштову скриньку кафедри

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  • або написати нам в телеграм

    https://t.me/biotechniks

Ми обов’язково надамо Вам зворотній зв'язок.

Ви можете:

-       поставити запитання до завідувача кафедрою, викладачів нашої кафедри, кураторів;

-       надати пропозиції щодо покращення або модернізацій Освітніх програм;

-       надати запит щодо вирішення конфліктної ситуації. 

Бакалавр

Каталог вибіркових дисциплін 2018

Каталог вибіркових дисциплін 2019

Каталог вибіркових дисциплін 2020/2021

Каталог вибіркових дисциплін - 2023:

 

Магістр

Каталог вибіркових дисциплін 2020/2021

Каталог вибіркових дисциплін 2022

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Біотехнології» за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія (вступ 2023)

 

Доктор філософії, PhD

Каталог вибіркових дисциплін - 2023:

 

Пропонуються до громадського обговорення освітні програми зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування, галузі знань 13 Механічна інженерія

Кваліфікація: бакалав з галузевого машинобудування

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування, галузі знань 13 Механічна інженерія

Кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування, галузі знань 13 Механічна інженерія

Кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування 

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
«Галузеве машинобудування»
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
133 – Галузеве машинобудування
 13 – Механічна інженерія 

Доктор філософії галузевого машинобудування

 

Пропозиції та зауваження заінтерисованих сторін надсилати на електронну адресуЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Аспірантура і докторантура НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

·         коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;

·         коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

·         міжнародних договорів України;

·         загальнодержавних програм;

·         договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

 Про умови прийому до аспірантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2020 році відбудеться

з 20 травня 2020 року по 01 липня 2020 року

з 09.00 до 10.00 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантів здійснюється тільки цільовим призначенням для кафедр університету, інших вузів країни, підприємств і організацій.

Підготовка аспірантів для підприємств і організацій, вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат на підготовку, виплату стипендії ( по денній формі).

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Детальна інформація на сайті аспірантури

Адреса: кімната 247, 1 корпусу

Телефон: (044) 236-21-49

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

URL: http://aspirantura.kpi.ua

Приймальні години відділу аспірантури та докторантури: 9.00-10.00 та 14.00-17.00