Анотація 

Звіт про проходження практики на  ПрАТ «Фармацевтична фірма

«Дарниця» / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Ходунько Олена Валеріївна , студентка групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження практики складає 47 с., рисунки, таблиці, використані літературні джерела.

В звіті про проходження практики розглянуто загальні відомості про підприємство та його виробництво, технологічний процес виготовлення розчину «Атропін-Дарниця для ін’єкцій», представлена блок - схема технологічного процесу виробництва, характеристика готової продукції, система якості компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова:  ПрАТ «Фармацевтична фірма

«Дарниця», обладнання, « Атропін-Дарниця для ін’єкцій», виробництво.

Детальніше: Анотація Ходунько Олена

Анотація

Звіт про проходження виробничої практики на ПАТ “ФАРМАК” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Сорокін Едуард Геннадійович, студент групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження виробничої практики складає 27 с., рисунки, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження виробничої практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес, приготування та фільтрація розчину, опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту, опис основного устаткування, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова: ПАТ "ФАРМАК", розчин, фільтрація.

Детальніше: Анотація Сорокін Едуард

Анотація 

Звіт про проходження виробничої практики на ТОВ  "Біофарма"/НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Струмінська Олена Петрівна, студентка групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження виробничої практики складає 21 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження виробничої практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення ліків, ампул, флаконів для ліків, характеристика готового продукту організаційно-економічний опис, маркетинг компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова: ТОВ  "Біофарма", обладнання, ліки.

Детальніше: Анотація Струмінська Олена

Анотація 

Звіт про проходження виробничої практики на ПАТ «КЗШП «Столичний» – НТУУ «КПІ». Керівник – Карачун Володимир Володимирович; виконавець – Сидоренко Олексій Вадимович, студент групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження виробничої практики складає 24 ст. Звіт містить рисунки, таблицю, використані літературні джерела.

В звіті про проходження виробничої практики розглянуто загальні відомості про підприємство, характеристику готової продукції, стабілізацію вин методом електродіалізу, техніку безпеки, охорону праці та виробничу санітарію.

Ключові слова: Київський завод шампаньских вин, ігристе вино, електродіаліз, стабілізація, мембрана.

Детальніше: Анотація Сидоренко Олексій

АНОТАЦІЯ

Звіт про проходження виробничої практики на ПАТ «Фармак» / НТУУ «КПІ»;

Керівник : Карачун Володимир Володимирович;

Виконав : Сербов Валерій Олександрович, студент групи БІ-31.

 

Звіт з виробничої практики включає 36 сторінок друкованого тексту; рисунки, таблиці, додатки, висновок, використані літературні джерела.

У звіті з виробничої практики наведено описання виробництва назоферону. Звіт виконаний на базі реально існуючої технології на підприємстві європейського рівня ПАТ «Фармак».

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми досліджень, описана мета виробничої практики та її задачі.

У додатках звіту наведені технологічна та апаратурна схеми допоміжних робіт та робіт основного технологічного процесу.

У результаті виконання виробничої практики були вирішені наступні задачі: закріплення та поглиблення знань з теоретичних дисциплін, та розширення досвіду практичної роботи; ознайомлення з технологіями виробництва лікарських засобів, конструктивними особливостями обладнання і режимами його експлуатації.

За результатами виконання виробничої практики були зроблені наступні висновки про те, що ПАТ «Фармак» – інноваційне фармацевтичне підприємство європейського рівня, яке успішно поєднує науковий потенціал і високотехнологічне сучасне виробництво в єдиному ефективному комплексі; виробляє продукцію за світовими стандартами якості.

Детальніше: Анотація Сербов Валерій

                           Анотація


Звіт про проходження практики на ПрАТ "Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»" / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Репуленко Євген Ігорович, студент групи БІ-31.


Об’єм звіту про проходження практики складає 15с., додатки, використані літературні джерела.

 

В звіті про проходження практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення продукту «Український квас», опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту, маркетинг компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Також у звіті були представлені історичні відомості про підприємство, загальна характеристика продукції та технологія виробництва.


Ключові слова: ВАТ "Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»", квас.                            Аннотация

Отчет о прохождении практики на ЧАО "Киевский завод безалкогольных напитков« Росинка »" / НТУУ «КПИ» Руководитель Карачун Владимир Владимирович; Исполнитель Репуленко Євгений Игоревич, студент группы БИ-31.

Объем отчета о прохождении  практики составляет 15 с., приложения, использованные литературные источники.

В отчете о прохождении преддипломной практики рассмотрены общие сведения о предприятии, технологический процесс изготовления продукта «Украинский квас», описание аппаратурно-технологической схемы, характеристика готового продукта, маркетинг компании, основные средства безопасности при ведении технологического процесса.

Так же в отчёте были представлены исторические ведомости о предприятии, общая характеристика продукции и технология производства.

 

Ключевые слова: ОАО "Киевский завод безалкогольных напитков «Росинка»", квас.


                              Abstract

Report on passing  practice at the JSC "Kyiv plant of soft drinks" Rosinka "" / NTU "KPI"; Project manager Karachun Volodymyr Volodymyrovych; Performer Repulenko Evgen Igorevich, a student of BI-31.

 

Volume report on the passage of practice is 15 p., Applications used literature.

 

The report on the passage of pre-diploma practice is considered general information about the company, process manufacturing product "Ukrainian kvass" description apparatus- technological schemes, description of the finished product, the marketing of basic security in the management process.

Also, in this report were presents historical facts about company, product characteristics and technology of production.

 

 

Keywords: JSC "Kyiv plant of soft drinks" Rosinka ", kvas.

Детальніше: Анотація Репуленко Євген

Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ «Київмедпрепарат» / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Перехрестенко Олена Василівна, студент групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 27 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, характеристика готової продукції, організаційно-економічний опис, техніка безпеки, охорона праці, виробнича санітарія, індивідуальне завдання виробництва води для ін’єкцій.

Ключові слова ПАТ «Київмедпрепарат».

Детальніше: Анотація Перехрестенко Олена

Анотація

Звіт про проходження виробничої практики на підприємстві ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» / НТУУ «КПІ»; Керівник – професор Карачун Володимир Володимирович. Виконала студентка 3 курсу, групи БІ-31 Остапенко Жанна Ігорівна.

Об’єм звіту про проходження виробничої практики складає 27 сторінок, таблиці, рисунки, літературні джерела.

В звіті про проходження виробничої практики розглянуто історію підприємства та загальні відомості про нього, спеціалізацію виробництва, систему якості. Описано технологічний процес виготовлення твердих лікарських засобів, основне обладнання, принцип його роботи та характеристики, організаційний опис, маркетинг компанії, основні засади охорони праці.  Також виконано індивідуальне завдання, яке складається з опису виготовлення препарату «Ацетилсаліцилова кислота – Дарниця».

Ключові слова: ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», «Ацетилсаліцилова кислота – Дарниця», препарат.

 

Аннотация

         Отчет о прохождении производственной практики на предприятии ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» / НТУУ «КПИ» Руководитель – профессор Карачун Владимир Владимирович. Выполнила студентка 3 курса, группы БИ-31 Остапенко Жанна Игоревна.

Объем отчета о прохождении производственной практики составляет 27 страниц, таблицы, рисунки, литературные источники.

В отчете о прохождении производственной практики рассмотрено историю предприятия и общие сведения о нём, специализацию производства, систему качества. Описаны технологический процесс изготовления твердых лекарственных средств, основное оборудование, принцип его работы и характеристики, организационное описание, маркетинг компании, основные принципы охраны труда. Также выполнено индивидуальное задание, состоящее из описания изготовления препарата «Ацетилсалициловая кислота - Дарница».

Ключевые слова: ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница»,

«Ацетилсалициловая кислота - Дарница», препарат.

Summary

Report on practical training at the enterprise JSC "Pharmaceutical firm

"Darnitsa"/ NTU "KPI"; Head – Professor Vladimir Karachun. Completed 3rd year student, group BI-31 Zhanna Ostapenko.

Volume report of the internship is 27 pages, tables, figures, references.

In the report of the practical training at the enterprise reviewed the history of the company and general information, specialization of production quality system. We describe the technological process of manufacturing of hard drugs, basic equipment, how it works and characteristics, organizational description, marketing companies, the basic principles of safety. Also made individual task, which consists of descriptions of drug production "Aspirin - Darnitsa."

 

Keywords: JSC "Pharmaceutical company" Darnitsa "," Aspirin - Darnitsa "drug.

Детальніше: Анотація Остапенко Жанна

Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПрАТ "Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»" / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Малінов Максим Олександрович, студент групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 17 с., додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення продукту «Мінеральна вода», опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту, маркетинг компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.
Також у звіті були представлені історичні відомості про підприємство, загальна характеристика продукції та технологія виробництва.

Ключові слова:       ПрАТ "Київський завод безалкогольних напоїв«Росинка»" , минеральная вода.

Детальніше: Анотація Малінов Максим

Анотація 

Звіт про проходження виробничої практики на ПАТ “Київмедпрепарат” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Майстренко Костянтин Сергійович, студент групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження виробничої практики складає 31 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження виробничої практики розглянуто: загальні відомості про підприємство; характеристика продукції, що випускається підприємством; системи забезпечення виробництва чистою водяною парою; організаційно-економічний опис, маркетинг компанії; основи техніки безпеки та виробничої санітарії.

Ключові слова: ПАТ “Київмедпрепарат”, обладнання, системи забезпечення.

Детальніше: Анотація Майстренко Костянтин

Анотація 

Звіт про проходження виробничої практики  на ТОВ «ФАРМА СТАРТ» на базі ДРтаДВ / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Комлєв Олексій Олесандрович, студент групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження виробничої практики складає 26с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення твердої лікарської форми (таблетки та желатинові капсули), опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту організаційно-економічний опис, маркетинг компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова: ТОВ “ФАРМА СТАРТ”, обладнання, ДРтаДВ, виробництво, тверда лікарська форма (ТЛФ).

Детальніше: Анотація Комлєв Олексій

Дочірні категорії